Tạo kết nối đai Creo Parametric 2.0

Tạo đai kết nối ròng rọc để tạo và phân tích chuyển động.

  • Kết nối ròng rọc để xoay

–  Planarbeltpath

–  Beltlength

–  Beltflexibility

  • Tạo mô hình đai–  Frombeltcurve

kn dai 1

Hình  1– mô hình ban đầu

kn dai 2

 

Hình 2:  Đai được thêm vào

kn dai 3

Hình 3: Hiệu chỉnh đai

Tạo kết nối đai

TrongMechanismmode, bạn tạo đai trong một con đường hai chiều kết nối ròng rọc để truyền tải xoay. Chiều dài và và tính linh hoạt đai có thể được kiểm soát. Một khi kết nối đai được xác định, bạn có thể tạo ra một mô hình chi tiết có chứa các đường cong đai. Từ đường cong này, bạn có thể tạo ra hình học chắc chắn để thể hiện cho đai.

Có nhiều tùy chọn:

  • BeltDirection– thể hiện phía mà đai di chuyển quanh ròng rọc.
  • Pu lyDiameter– Theo mặc định là trùng với bề mặt ròng rọc  được chọn. Bạn cũng có thể chỉ định một giá trị từ bảng điều khiển.
  • NumberofWraps – Cho biết số vỏ mà  đai nên có quanh ròng rọc. Mặc định là 1 vỏ.
  • BeltLength – Đai mặc định chiều dài tự nhiên được xác định bởi các đường đai. Sau đó bạn có thể chỉ định một chiều dài cố định.
  • BeltPlane– mặt phẳng được chọn để xác định nghĩa đường trung tâm của đường đai.
  • Flexibility– thể hiện giá trị thiết lập cho thoogn sốE*A.
  • BodyDefinition– Cho biết phần thân nào được xác định là phần thân ròng rọc chuyển động so với phần thân khung cố định.