Tạo một đường cơ từ biểu thức Creo Parametric 2.0

 Bạn có thể tạo các đường cơ trong không gian1-D,2-D,hoặc3-D bằng các biểu thức toán học

  •  Tham số làT

–   biến từ0 tới1

  • Cũng có thể tạo các biểu thức khác

–   Tự động tìm các biến độc lập.

–   các miền được xác định bởi người dùng.

–   Bạn nên dùng các biểu thức con để đơn giản hóa.

  • Phải thiết lập theo các tùy chọn:

–  Hệ tọa độ

–  Loại hệ tọa độ

♦  Đề các

♦  Trụ

♦  Cầu

–  Biểu thức

tbthuc 1

 

 

 

Hình 1– Một đường thẳng

Hình2–ParabolaCurve

tbthuc 2

Hình3–SineWaveCurve

tbthuc 3