Thêm dung sai cận trên và cận dưới khi thiết kế Topsolid 2013

Nhập giá trị

Bạn không chỉ nhập theo các giá trị hằng số, mà có thể theo các công thức, mọi ô nhập đều có mũi tên hướng xuống và ta chọn vào đó, kể cả các giá trị dung sai hiển thị.h.topsolid 10 h.topsolid 11

Một thông số sẽ có dung sai trên và dung sai dưới.

Giá trị chuẩn gọi là giá trị danh định ( Nominal), và tương ứng như dưới

<: Minimum Value = Nominal Value + Low Tolerance.

• >: Maximum Value = Nominal Value + High Tolerance.

• # : Mean Value = Nominal Value + (LowTolerance + High Tolerance) / 2.h.topsolid 12