Thiết lập biên dạng gia công

Để xác định biên dạng gia công cho một nguyên công nào đó , ta phải vào mục Geometry trong hộp thoại Operations.

Chúng ta có hai phương phép để xác định biên dạng gia công tiện: wireframe hay solid model.

Biên dạng khung dy (Wireframe) được xác định bằng cách nhấp chọn vào những đối tượng như sau: cạnh của chi tiết, 2D curves, 3D curves, đường trịn, đường thẳng và một đường cong bất kỳ. Mỗi  đường biên bao gồm một hay nhiều đối tượng ring lẽ, chúng có thể là những biên dạng hở hay biên dạng kín.

Các đối tượng Solid model được xác định bằng cách nhấp chọn vào những đối tượng như sau: mặt phẳng, cạnh, các đỉnh, các góc và các điểm trên biên dạng phc thảo, lúc đó SolidCAM sẽ tự động thiết lp một biên dạng trên những đường bao, đường cắt tương ứng với nhau để lựa chọn các thành phần tử của chi tiết mà ta đang thực hiện. Ta cũng có chọn hai đối tượng cùng một lúc trên chi tiết gia công..

 

  • bdang solidcam 1
  • Để xác định biên dạng gia công bằng cách chọn wireframe elements, ta nhấp chọn vào Wireframe. Hộp thoại Geometry Edit xuất hiện.

bdang solidcam 2

  • Để xác định biên dạng gia công bẳng cách chọn solid model entities, ta nhấp chọn vào Solid. Hộp thoại Geometry Selection on Model xuất hiện.

bdang solidcam 3