Thiết lập hệ tọa độ gia công tiện solidcam

he td solidcam 1

Origin – Tùy chọn này cho phép ta lựa chọn điểm gốc trên màn hình làm việc.

Z-direction – Lựa chọn điểm làm gốc, sau đó xác định hướng của trục Z.

X-direction –cuối cùng,lựa chọn một điểm để thiết lập một mặt phẳng.

Pick Origin – Tùy chọn này cho phép ta có thể thiết lập một vị trí mới co gốc hệ trục tọa độ .. VÀ các trục và hướng của trục sẽ không thay đổi khi tới vị trí mới

Pick X-direction – Tùy chọn này cho phép ta có thể chọn một hướng mới cho trục X .

Select Coordinate System 

he td solidcam 2

SolidCAM cho phép ta chọn hệ trục tọa độ của SolidWorks làm hệ trục gia công trong SolidCAM.

Flip

SolidCAM cho phép ta đổi hướng các trục tọa độ.

  • Flip around Z

Tùy chọn này dùng để xoay hệ trục tọa độ một góc 90 độ xung quanh trục Z.

  • Flip around X

Tùy chọn này dùng để xoay hệ trục tọa độ một góc 90 độ xung quanh trục X.