Thiết lập tham số phay hốc phay solidcam 2013

vPhần Levels.

Phần này cho phép các bạn xác định khoảng cách Z mà tại đó dao bắt đầu di chuyển và nguyên công sẽ được thực hiện.

Step down

SolidCAM sử dụng các chiều sâu cắt không thay đổi để hình thành một hốc. Thông số Step down cho phép các bạn xác định chiều sâu cắt của một lớp cắt. u phaycam 1

Equal step down

Khi các bạn nhấp chọn vào lệnh này thì chiều sâu mỗi lớp cắt sẽ được giữ cố định và bằng nhau.

vPhần Technology.

 

Phần này cho phép các bạn thiết lập các thông số công nghệ của nguyên công phay hốc.u phaycam 2 u phaycam 3

Pocket machining technology

Dùng để lựa chọn các công nghệ dùng để phay hốc.

 

  • Hatch : dùng để phay các hốc bằng một lưới đường thẳng .
  • Contour : dùng để phay hốc bằng các đường chạy contour.
  • Hatch+Finish : dùng để phay hốc bằng các đường thẳng và làm sạch biên dạng cho mỗi  lớp cắt bằng chế độ phat tinh.
  • Plunging pattern – dao sẽ chuyển động  lên xuống với với chuyển động khoan và di chuyển từ từ bên trong biên dạng gia công.

Nhấp chọn Data để thiết lập thêm các thông số khác.