Thiết lập thứ tự các vùng gia công trong Catia

– Thiết lập thứ tự các vùng trên Part sẽ được gia công trước… sau. Các vùng Zone có thể là Pockets hoặc là vùng ngoài của Part.

  • Click Roughing .

gcong catia 1

  • Click vùng màu đỏ Part  và chọn tất cả Part cần gia công.
  • gcong catia 2
  • Click vùng màu đỏ nhạt Zone order.

 

gcong catia 3

– Chọn các vùng sẽ được gia công bằng cách Click trên các face, … .

gcong catia 4

– Click Replay. Các vùng Zone sẽ được gia công theo đúng thứ tự mà chúng được chọn.

  • Để tạo một chu trình khác nhưng lại muốn gia công với cùng kiểu Ordered Zones. Right Click vào Ordered Zone trong Geometry Tab và Click vào Machine only ordered zones trong Menu ngữ cảnh hiện ra.