Thủ thuật Solidworks_Sử dụng Multiple mate

301

 

Thực hiện mate nhanh các chi tiết phụ cùng lắp vào chi tiết chính. Trong một chi tiết lắp ráp lớn ta sẽ gặp nhiều trường hợp các chi tiết nhỏ cùng lắp vào một chi tiết lớn với một số cách lắp (đồng tâm, tiếp tuyến,…) từ đó ta có thể chia thành nhiều nhóm có kiểu lắp giống nhau và sử dụng mutilple mate.

  • Ta đưa các chi tiết cần lắp vào môi trường Assembly :

Chi tiết chính là main body có màu đỏ và các chi tiết xung quanh là các chi tiết phụ cùng lắp vào Main body. Để mate nhanh ta thực hiện như sau:

302

B1: Gọi lệnh Multiple mate

303

304

B2: Thực hiện mate gần giống như thông thường nhưng ta chọn nhiều chi tiết hơn và kiểu mate giống nhau.

305

 

306

307

B3: Kéo các chi tiết vào đúng vị trí cho dễ quan sát và tiếp tục mate cho đến khi full. Sau đó chọn OK

308

309

menu
menu