Thư viện Revit dùng cho các phiên bản từ 2011 đến 2014

Thư viện revit là nơi cung cấp những mẫu thiết kế cho các bạn tham khảo, lựa chọn.

Thứ nhất- Các bạn vào trang này:
http://www.arcat.com/bim/bim_objects.shtml
Thứ 2- Gõ tên loại mô hình cần tìm:

Thứ 3- Nhấn Go.

Thứ 4- Nhấn chọn phiên bản tại tên mô hình:

Thư viên revit sẽ được tải về.