Category Archives: Abaqus

File cài đặt abaqus 6.12 video hướng dẫn sử dụng abaqus 6.12

Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt phần mềm ABAQUS Hiện nay ABAQUS là một bộ phần mềm lớn, trong công trình dùng để mô phỏng làm việc của công trình bằng phương pháp số. Nói cách khác, ABAQUS là bộ phần mềm thương mại, sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn (Finite Element Method) […]

Cài đặt phần mềm Abaqus ver 6.7

Thư mục cài đặt ABAQUS 6.7 gồm có hai phần: Phần 1: Abaqus HTML Documentation Phần 2: Abaqus Product Installer   Phần 1: Abaqus HTML Documentation Nhấn đúp file setup.exe trong thư mục HTML Documentation để bắt đầu thực hiện cài đặt (hình 1) Sauk hi nhấn đúp file setup.exe xuất hiện cửa sổ giaỉ […]