Chuyên mục: Abaqus

Cài đặt phần mềm Abaqus ver 6.7

Thư mục cài đặt ABAQUS 6.7 gồm có hai phần: Phần 1: Abaqus HTML Documentation Phần 2: Abaqus Product Installer   Phần 1: Abaqus HTML Documentation Nhấn đúp file setup.exe trong thư mục HTML Documentation …