Tính năng Mastercam X7_Dung sai offset 2D

Tùy chọn Additional Clearance distance được thêm vào trên ribbon của lệnh Fillet Entities và Fillet Chain. Và tùy chọn này chỉ xuất hiện khi bạn chọn loại fillet là Clearance.

dung sai 2d

Giá trị cho phép tối đa bằng 95% bán kính bo. Nếu một giá trị lớn hơn được nhập, nó tự động thay đổi sang 95% giá trị bán kính bo. Khoảng cách được đo nằm theo phần bo của giao các đối tượng như minh họa bên dưới.

dung sai 3d