Tính năng Mastercam X7_File Editor mới

File hiệu chỉnh mới thay thế cho các file cũ được cung cấp bởi Mastercam. Đi chung với file ngôn ngữ xuất MP.Net mới, nó hỗ trợ các code truyền thống MP và NC, và cả mã VB. Và bao gồm các từ khóa tô đậm hoàn chỉnh. AutoComplete, giao tiếp, xây dựng lại code, outline và đánh dấu.

file edor moi