Tính năng Mastercam X7_Nâng cao hiệu chỉnh khối

Chức năng hiệu chỉnh khối mới trong MASTERCAM X7 cho phép bạn tạo khối và thêm các đối tượng khối khác vào mô hình, hiệu chỉnh chúng mà không cần có trên lược sử. để tạo hoặc loại bỏ một khối, chọn mặt hoặc đối tượng bao gồm boss và các hốc hở, trên mô hình khối. Ma tạo lại các thành phần trong một khối mới một cách độc lập và không thay đổi khối ban đầu, hoặc loại bỏ và tạo mới từ khối ban đầu.

Tùy chọn Remove and creat body cho phép đồng thời tạo và hiệu chỉnh mô hình. Ngay khi tạo thì chức năng hiệu chỉnh khối cũng xuất hiện.

Bên dưới là hình trước và sau khi xóa  hốc ở giữa.

khoi giua