Tính năng Mastercam X7_Xóa phần bo trên khối

Chức năng Remove Solid Fillet xóa các phần bo từ mô hình khối mà bạn không có thông tin trên cây lược sử. Bạn có thể chọn và xóa phần bo một cách rời rạc, hoặc theo một nhóm của phần bo, và cả xóa các phần bo theo bán kính bạn nhập.

xoa phan bo tren khoi

Chức năng này không thể xóa các phần bo chồng lẫn ( Code lỗi 525). Nếu bạn gặp những lỗi này, hãy hạn chế bớt số lượng phần bo được chọn. Nếu bạn vẫn không thể xóa các phần bo, hãy chọn tùy chọn Cap ends of fillets being removed.