Tổng quan về menu Cam-Parts Solidcam

menu cam 1

Ta nhấp phải chuột vào mục CAM-Part header của cy SolidCAM Manager, menu này chứa những lệnh sau đây:

menu cam 2

CAM-Part Definition

Tùy chọn này cho phép ta xen và tùy chỉnh các gi trị, tùy chọn và thông số của file Cam-Part hiện hành. Khi nhấp vào lệnh này, hộp thoại Turning Part Data .

CAM-Part Properties

Lệnh này được dùng để hiển thị hộp thoại Turning part properties.

menu cam 3

Hộp thoại này cung cấp cho ta các thông tiên lin quan đến file Cam-Part  như tên, nơi chứa của chi file đó,..và..và…