Toolpath Templates Artcam Pro 9

Toolpath Templates.

Toolpath Template là 1 tập tin chứa 1 hoặc nhiều chu trình gia công không xử lý được lưu bên ngoài ArtCAM như 1 tập tin tpl. 1 Toolpath Template được lưu trước đó được nhập vào ArtCAM và chu trình gia công tương ứng được chỉnh sửa trước khi tạo lại đường chạy dao cho mô hình hiện hành.

Lợi ích của Toolpath Templates là toàn bộ thiết lập chu trình gia công không xử lý sau đố được tải vào ArtCAM với tất cả toolingsettings đã thiết lập cho ứng dụng của người dùng hoặc cho các mô hình ArtCAM tương tự.

  • Trong mô hình Machine-Ted hiện hành, ChọnToolpath tab.

Mô hình ArtCAM  này chưa 5 Đường chạy dao, trong đó có 2 đường chạy dao chứa các vectors điều chỉnh vùng được gia công. Khi Template được lưu, tất cả đường chạy dao có trong mô hình nằm trong tập tin xuất.

  • Chọn Save Toolpath as Template.

dh artcam 1

Toolpath template là 1 loại tập tin đặc biệt (*.tpl) và được lưu ngoài mô hình ArtCAM.

  • Chọn vùng D:\users\training\COURSEWORK\ArtCAMPro-Jobs và nhập tên EM6-BN30-Bn1.5-Con0.75.
  • Nhấn Save.

Mẫu được tải vào 1 mô hình khác hoặc, nếu đường chạy dao này bị xóa, chúng được tải vào mô hình hiện hành.

  • Chọn và delete all tất cả đường chạy dao.
  • Chọn Load Toolpath Template.
  • Chọn EM6-BN30-Bn1.5-Con0.75.tpl và Nhấn

Đường chạy dao không xử lý hiển thị với màu đỏ và không có ô ‘hiển thị đường chạy dao” dưới ‘Show in 2D/3D’ thể hiện rằng chúng chưa được tính toán.

dh artcam 2

  • Chọn Batch Calculate Toolpath.

dh artcam 3

 

1 mẫu biểu xuất hiện với tất cả đường chạy dao được liệt kê. Theo mặc định, tất cả đường chạy dao được chọn nằm trong Batch Calculate process.

Lưu ý: nếuvector được chọn được xác định  trong toolpath form, phaỉ tạo1 vector đầu tiên và Chọn Batch Calculating template trên mô hình khác.

  • Chọn Start tab và Close.

Tất cả đường chạy dao được tính toán chứa 2 đường chạy dao cuối cùng cần vector giới hạn phù hợp. Khi ToolpathTemplate được áp dụng vào mô hình tương đươn, vectors sẽ ghi nhớ và tự động chọn. Nếu ToolpathTemplate được áp dụng vào mô hình khác, các đường chạy dao này sẽ mở 1 cơ sở  và các vectors  giới hanju phù hợp được tạo và chọn trước khi áp dụng Calculate Now.

  • Chọn File è Close (không cần lưu mô hình).

 

menu
menu