Chuyên mục: TopSolid

GIỚITHIỆU PHẦN MỀM TOPSOLID

TopSolid là một phần mềm chạy trong môi trường Windows.      Phần mềm Topsolid   TopSolid là sản phẩm cốt lõi của một tổng thể các giải pháp tích hợp phần mềm được phát …

Hướng nhìn gia công trên bảng mẫu

Có thể đặt hình gia công trong template. Bạn cần sử dụng Define part | Machining | First position/Second position. Để định vị hình bạn cần sử dụng chức năng WOOD | Multi Draft |Create …
Cải tiến của  cho nhiều góc vát

Cải tiến của cho nhiều góc vát

Free scale factor Bây giờ nó có thể lựa chọn xem các yếu tố quy mô của nhiều bản thảo là có sẵn hoặc liên kết các yếu tố trong danh sách. Bạn có thể …

Thuộc tính của bảng

trong TopSolid’Wood, nếu sử dụng tùy chọn copy panel để tạo lại panel entity từ 1 bảng có sẵn, các mép, tấm mỏng, và các tùy chọn của bảng đã có sẵn sẽ được sao …

Cải tiến định nghĩa nhiều chi tiết.

Từ nay, nếu chọn chi tiết  của Define multiple parts thì không cần thêm  vào cutting-up, nó sẽ tự động thêm vào  cutting-up, theo kiểu Respect axes. Nếu trụ không tự động , thông báo …