Category Archives: TopSolid

Cải tiến của nút Add to cutting-up:

situation of Cutting-up là liên kết của mỗi chi tiết: một chi tiết không tự cắt thì luôn không cắt, cho đến khi chọn cutting-up. Khi bạn xác định chi tiết chưa xác định, tùy chọn Adding-up sẽ giữ trạng thái như cũ.   Khi xác định chi tiết đã định nghĩa trong phiên bản […]

Cải tiến định nghĩa chi tiết. topsolid

Khi bạn xác định một chi tiết, khung cutting-up hiện nay liên quan đến các trục được chọn. Sử dụng các khung hình liên kết cho phép nhận cập nhật tự động bởi kích thước và vị trí của các chi tiết.       Cách mới để định nghĩa chi tiết. Để tiếp tục […]

Giới hạn độ dày của tiết diện cuối topsild

Hai tùy chọn mới có sẵn cho hoạt động Thicken to limit his extremities đề cập đến tiết diện, bởi chế độ miter cut hoặc planar cut. Tùy chọn này rất hữu ích để quản lý cắt giữa hai chi tiết được tạo ra bởi trace thicken. Những hoạt động mới có sẵn trong các […]

Dự án có các rãnh và các hoạt động khoan vào chi tiết gốc

Chi tiết bỏ gấp có khoan và các điểm bắt đầu / kết thúc cho phép gia công trên một chi tiết bỏ gấp.   Roughing operation Bây giờ có thể xác định hoạt động wood (Mounding, Groove and Rabbet) như hoạt động gia công thô. Điều này cho phép xác định gia công với […]

Thickness: tạo độ dày cho gỗ topsolid

Neutral fiber coefficient: Cho phép quản lý các khoảng cách giữa neutral fiber và mặt bỏ gấp với giá trị đầu vào. Neutral fiber là các đường cong có chiều dài tương tự trên một chi tiết bằng phẳng. Với hệ số 0,5, neutral fiber sẽ được đặt vào giữa các chi tiết, 1 sẽ […]

Gia công theo định nghĩa người dùng topsolid

Từ bây giờ có thể xác định gia công sử dụng như một quá trình thành phần. Các gia công người dùng cho phép xác định đường chạy dao sử dụng để tạo ra các hoạt động gia công. Trong ví dụ này của phần cứng, quá trình này không phải rãnh hoặc lỗ. Vì […]

Khi chỉnh sửa tiết diện topsolid

ok] I COMPONENT I [reset] ¡TEMPLATE I [ADD/REMOVE CURVES [ Key point= [pTj Rotation angle: [ëwMjf           Cut= Mitre cut          – [>>] OK: Cho phép bạn xác nhận các thay đổi. Component: Cho phép bạn chỉnh sửa tiết diện được lựa chọn, và không phải tất cả các cấu hình. Reset: Cho phép bạn thiết lập […]

Extruded component on profile topsolid

Khi chèn thành phần ép đùn, chức năng mới này cho phép bạn trực tiếp tạo tiết diện, và đặc biệt là tiết diện được tạo thành từ một vài đường thẳng. Khi chèn thành phần ép đùn, lệnh Wood | Other processes | Extruded component, tùy chọn này có sẵn bằng cách sử dụng […]

Distribution parameter: cho phép chỉnh sửa thông số distribution

Reset: thiết lập lại giá trị distribution mặc định. Component: Cho phép bạn thay đổi các mô hình thành phần. Trong các tùy chọn nâng cao (>>), bạn có thể thay đổi mô hình của toàn bộ thành phần hoặc chỉ các thành phần được lựa chọn, và các thành phần chưa được thay đổi

Propagation driver topsolid

Bây giờ có thể để xác định propagation như một trình điều khiển. Tùy chọn này cho phép bạn chỉnh sửa mẫu lặp lại, ví dụ như để tránh va chạm của sự tách và xoay quanh trục của cửa ra vào. Tùy chọn mới này chỉ dành cho đường tuyến tính và đường tròn […]