Chuyên mục: TopSolid

Cải tiến của nút Add to cutting-up:

Cải tiến của nút Add to cutting-up:

situation of Cutting-up là liên kết của mỗi chi tiết: một chi tiết không tự cắt thì luôn không cắt, cho đến khi chọn cutting-up. Khi bạn xác định chi tiết chưa xác định, tùy …

Cải tiến định nghĩa chi tiết. topsolid

Khi bạn xác định một chi tiết, khung cutting-up hiện nay liên quan đến các trục được chọn. Sử dụng các khung hình liên kết cho phép nhận cập nhật tự động bởi kích thước …

Thickness: tạo độ dày cho gỗ topsolid

Neutral fiber coefficient: Cho phép quản lý các khoảng cách giữa neutral fiber và mặt bỏ gấp với giá trị đầu vào. Neutral fiber là các đường cong có chiều dài tương tự trên một …

Khi chỉnh sửa tiết diện topsolid

ok] I COMPONENT I ¡TEMPLATE I OK: Cho phép bạn xác nhận các thay đổi. Component: Cho phép bạn chỉnh sửa tiết diện được lựa chọn, và không phải tất cả các cấu …

Extruded component on profile topsolid

Khi chèn thành phần ép đùn, chức năng mới này cho phép bạn trực tiếp tạo tiết diện, và đặc biệt là tiết diện được tạo thành từ một vài đường thẳng. Khi chèn thành …

Propagation driver topsolid

Bây giờ có thể để xác định propagation như một trình điều khiển. Tùy chọn này cho phép bạn chỉnh sửa mẫu lặp lại, ví dụ như để tránh va chạm của sự tách và …