Trình tự cắt khi tiện rãnh

Phần này cho phép ta có thể thiết lập thứ tự các lớp cắt trong quá trình gia công.

Ta chỉ có thể sử dụng tùy chọn này khi ta chọn chế độ Constant trong tùy chọn Step down .
  • Rows

Ở tùy chọn này, vùng gia công sẽ được chia thành nhiều lớp nằm ngang gọc suốt chiều dài gia công. Chiều cao mỗi lớp được xác định ở thông số Step down; bề rộng mỗi lần cắt được xác định ở thông số Step over . Trong quá trình gia công, dao sẽ di chuyển theo từng llớp thẳng đứng tới lớp cắt nằm ngang đầu tiên, khi gia công xong lớp nằm ngang đầu tiên, dao sẽ tiếp tục gia công tương tự đối với lớp nằm ngang tiếp theo cho đến khi kết thúc nguyên công.bn solidcam 1

  • Columns

Ở tùy chọn này, vùng gia công sẽ được chia thành nhiều phần dọc thẳng xuống so với bề mặt gia công. Bề rộng của mỗi lớp cắt này được xác định ở thông số Step over..bn solidcam 2

Direction

Phần này được dùng để xác định cách phân bố các lớp cắt trong quá trình gia công.

  • Side to side

Ở tùy chọn này, các lớp cắt sẽ được thực hiện theo hướng của biên dạng gia công như hình bên dưới.bn solidcam 3

  • Zigzag

Ở tùy chọn này, các lớp cắt sẽ được thực hiện theo kiểu: hướng gia công sẽ thay đổi ngược lại ở mỗi lần cắt liên tiếp nhau.bn solidcam 4

  • From middle outside

Ở tùy chọn này, các lớp cắt sẽ được thực hiện bắt đầu từ ở giữa của vùng gia công rồi lần từ từ ra đều hai phía theo từng hướng một.bn solidcam 5

  • Alternating adjacent

Ở tùy chọn này, các lớp cắt sẽ được thực hiện theo hướng của biên dạng gia công; quá trình gia công này tương tự đối với mỗi lớp cắt ngang được thể hiện như trên hình.bn solidcam 6

  • Alternating across

Ở tùy chọn này, các lớp cắt được thực hiện hướng của biên dạng gia công theo từng phần, khi hoàn thành một phần trên biên dạng gia công, quá trình gia công sẽ tiếp tục gia công tiếp ở phần sau một cách tương tự.bn solidcam 7

 Các kiểu gia công tiện thô solidcam 2013

 

Tùy chọn này chỉ có thể được sử dụng khi ta chọn vào From middle outside ở tùy chọn Direction.
  • Smooth

Ở tùy chọn này, tại cuối mỗi lát cắt, dao sẽ tiếp tục di chuyển theo biên dạng gia công cho đến khi giao với đường lớp cắt trước đó; nó sẽ rút ra khỏi chi tiết gia công.

bn solidcam 8

  • Stairs

Ở tùy chọn này, tại cuối mỗi lát cắt, dao sẽ rút ra khỏi chi tiết gia công. Khi ta chọn vào tùy chọn này, ở cuối biên dạng sẽ tạo nên các bậc nhấp nhô không cần thiết, vì vậy chúng ta cần phải có lớp chạy tinh cuối chùng để loại bỏ các nhấp nho này và làm bề mặt gia công đạt yêu cầu kỹ thuật.bn solidcam 9