Trong khung lệnh Import Revit MEP

Import CAD

Tùy chọn này cho phép nhập tư liệu từ chương trình CAD khác vào dự án trong Revit, các tư liệu này được lưu trữ theo định dạng CAD.

Import gbXMI

Tùy chọn này cho phép  nhập vào tư liệu tính toán từ một file gbXML.

Insert from file

Cho phép bạn sử dụng lại các bản vẽ từ dự án khác.

Image

Nhập một ảnh quét vào trong dự án Revit như một hình nền trong suốt quá trình tạo lập. Bạn chỉ có thể nhập các hình ảnh vào bản vẽ 2D hoặc các trang sheet, không thể nhập vào bản vẽ mô hình 3D.

Manage Images

Lập danh sách các hình ảnh quét dùng trong dự án.

Ngoài ra ta có thể tải từ thư viện Family hoặc Group trong Load from Library hoặc có thể tải trực tiếp từ phần tìm kiếm trong Autodesk Seek.

khung lenh import 1

 

Bạn cũng có thể sử dụng trình duyệt dự án để quản lý các tập tin liên quan vào dự án của bạn. Tất cả các file Revit liên kết được liệt kê ở dưới cùng của trình duyệt dự án. Phải nhấp chuột vào một liên kết trong trình duyệt dự án cung cấp một trình đơn với truy cập nhanh chóng để liên kết các công cụ quản lý.

khung lenh import 2