Uốn và trải phằng kim loại tấm NX9

Bend

Sử dụng lệnh này để tạo phần uốn trên một tấm kim loại phẳng.

trai phang 1

Toolbar NX Sheet MetalBend Drop-down list→Bend

 

Dùng lệnh này khi cần uốn một đoạn chi tiết kim loại tấm.

trai phang 2

Toolbar NX Sheet MetalForm list →Unbend

Rebend

Sử dụng lệnh Rebend để phục hồi lại vùng đã trải phẳng.

 

 Kim loại tấm ban đầu.trai phang 3
 trai phang 4Trải phẳng sử dụng lệnh unbend.
 

trai phang 5

Bend Taper

Sử dụng lệnh Bend Taper  để tạo mặt nghiêng trên phần gân uốn.  Có thể thêm phần này vào các mặt bích, bích biên dạng, jog và các vùng khác.

trai phang 6


Jog
 tạo hai phần uốn  90-độ  và thêm vật liệu vào phần mặt phẳng của tấmJog

trai phang 7

Biên dạng cho  Jog  phải là một thành phần đơn và nằm trên mặt phẳng tấm .

trai phang 8