Vát với chu trình Profile phay solidcam 2013

Tính năng này trong nguyên công Profile, Pocket và Contour 3D cho phép các bạn sử dụng mũi khoan để vát các cạnh của chi tiết.p phaycam 2

Trong phần Tool của hộp thoại operation, các bạn nhấp chọn Select. Hộp thoại Part Tool Table xuất hiện, sau đó các bạn chọn drill.

Trong phần Levels của hộp thoại Operations, các bạn nhập kích thước của cạnh vát vào mục Profile depth .p phaycam 3

Trong phần Technology của hộp thoại operation, chọn Chamfer từ dang sách Rest Material\Chamfer và nhấp chọn Data.

Trong hộp thoại Chamfer, nhập những thông số như sau:p phaycam 4

Cutting diameter – đường kính của đầu dao;

Feed – tốc độ cắt mà các bạn muốn.p phaycam 5

Khi giá trị của Cutting diameter lớn hơn giá trị đường kính của đầu dao, các bạn có thể di chuyển đầu dao ra bên ngoài.