Vẽ đường nét trên topsolid Design

Có hai cách để vẽ đường nét có thể bằng cách nhấp vào điểm đến điểm hay cách khác bằng là truy tìm trên hình học xây dựng.

Các đường đơn giản

Để xác định các điểm sử dụng đường viền, đường được phác thảo xác định các điểm có liên quan của phần kích thước thực tế hoặc góc của hình được định nghĩa sau đó bởi kích thước.

Một khi các hình đã được tạo ra, bạn có thể sử dụng sửa đổi để thay đổi các điều kiện tại đỉnh một (chamfer, fillet hoặc không có gì) hoặc giữa hai điểm, bạn có thể thay đổi loại liên kết (dây chuyền, vòng cung, tiếp tuyến) tuỳ thuộc vào việc bạn chọn gần một kết thúc hay ở giữa.

25

Hình 25  Các đường đơn giản trong Topsolid

Tham số mô hình cho phép tự động liên kết đến hình học cơ bản mà từ đó nó được tạo ra, để thay đổi có thể được tự động cập nhật trong suốt quá trình thiết kế. Một ví dụ đơn giản như sau.

26

Hình 26  Ví dụ về tham số mô hình

Điểm:

 

Điểm là những yếu tố biểu diễn một vị trí riêng biệt. Chúng được duy trì trong quá trình thiết kế chế độ liên kết. Điểm được sử dụng để tham gia chiều, áp đặt những hạn chế chiều và định vị.

2728