Xác định các thuộc tính khối cho phân tích động Creo Parametric 2.0

Để chạy một phân tích động của một cơ cấu, mỗi thành phần phải có tỷ trọng giao.

AssigningMassProperties:

  •  Gán 1 vật liệu.
  • Gán tỷ trọng và các thuộc tính khối khác.
  • Gán thuộc tính  các thành phần của máy.

phan tich dong luc

 

Hình  1–Phân tích trọng lực đượcKích hoạt

Gắn thuộc tính khối vào phân tích động

Để chạy  phân tích động học cơ khí,bạn phải gán thuộc tính khối vào các thành phần của cơ cấu.

Các thuộc tính khối của một thành phần cơ cấu bao gồm tỷ trọng của nó được áp dụng và khối lượng liên quan, khối, trung tâm của trọng lực, và mô men quán tính. Những đặc tính xác định cách cơ cấu chống lại một sự thay đổi về tốc độ hay vị trí của nó trên các ứng dụng của một lực.

Gắn thuộc tính khối

Bạn có thể gán thuộc tính khối bằng cách sử dụng một loạt các phương pháp trong CreoParametricchuẩn hoặc trong  chế độ MechanismDynamics:

  • Material–TrongCreoParametric,bạn có thể chỉ định một vật liệu cho mỗi thành phần. Để làm điều này, clickFile >Prepare>ModelPropertiesvà sau đóclicktừMaterial fieldtrong Materialssection của  hộp thoại Model Properties. Cuối cùng, chọn vật liệu mà bạn muốn áp dụng. Mỗi định nghĩa vật chất chứa tỷ trọng, tỷ lệ Poisson, và Mô đun đàn hồi Young kết hợp với các vật liệu. Khối lượng, khối, trung tâm của trọng lực, và mô men quán tính này sau đó được tính toán dựa trên các thông tin vật liệu.
  • Densityand OtherProperties–Trong standardCreoParametric, bạn có thể gán một tỷ trọng hình học của một thành phần. Bằng cách sử dụng một tập tin như là nguồn gốc của thuộc tính khối, bạn có thể gán không chỉ tỷ trọng mà con khối lượng, khối, trung tâm của trọng lực, và mô men quán tính các thành phần. Để làm điều này, nhấn File >Prepare>Model Propertiesvà sau đó nhấp vào mụcMassPropertiestrong  vùng  Materialscủa hộp thoại Model Properties. Cuối cùng, chọn nguồn là Geometry,GeometryvàParameters, hoặcFile. Sử dụng tùy chọn File, bạn có thể gán giá trị khối lượng và khối cho một thành phần mà chưa có một khối lượng xác định.

 

  • MechanismMassProperties–sử dụng hộp thoạiMassPropertiestrongMechanismDynamicsđể xác định hoặc xem thuộc tính khối của 1 chi tiết, cụm chi tiết hoặc phần thân. Mở hộp thoại MassProperties bằng cáchclick MassPropertiestừPropertiesandConditions  trong Mechanismtab.Tùy chọn này rất hữu ích trong việc đánh giá một cơ cấu dựa trên đặc tính vật liệu khác nhau, mà không thực sự thay đổi các thuộc tínhtrong  các thành phần Creo Parametric.

Sử dụng hộp thoạiMass Properties

Thông tin thuộc tính khốiđược xác định trongMechanismDynamicschỉ có giá trị trong MechanismDynamicsvà ghi đè phần khai báo massCreoParametrictrong mục MechanismDynamics.Hộp thoạiMassPropertiescung cấp các tính năng và giới hạn sau:

• Bạn có thể xác định khối lượng, trọng tâm, và quán tính cho một chi tiết. Nếu các chi tiết khác không có khối lượng, bạn có thể xác định tỷ trọng của nó, và khối lượng của nó được tính toán cho phù hợp.

• Bạn chỉ có thể xác định tỷ trọng của một cụm chi tiết cho các khối lượng được tính toán.

• Thuộc tính khối của phần thân có thể được xem xét nhưng không chỉnh sửa.