Autocad

Lấy đối xứng qua trục – Lệnh Mirror AutoCAD Mechanical

access_timeTháng Một 5, 2015

Lệnh Mirror dùng để tạo đối tượng mới đối xứng với các đối tượng được chọn qua một trục (2 điểm). Gọi lệnh Mirror bằng

Xoay đối tượng quanh một điểm – Lệnh Rotate AutoCAD Mechanical

access_timeTháng Một 5, 2015

Lệnh Rotate cho phép xoay các đối tượng được chọn quanh một điêm chuẩn (base point), điểm chuẩn này còn được gọi là tâm quay.

Phép biến đổi tỷ lệ – Lệnh Scale AutoCAD Mechanical

access_timeTháng Một 5, 2015

Scale dùng để tăng hoặc giảm kích thước các đối tượng trên bản vẽ theo một tỷ lệ nhất định. Trong quá trình thực hiện,

Sao chép đối tượng – Lệnh Copy AutoCAD Mechanical

access_timeTháng Một 5, 2015

Lệnh Copy dùng để sao chép (giữ nguyên đối tượng gốc) một hoặc nhiều đối tượng theo phương tịnh tiến đến các vị trí xác

Cách di chuyển đối tượng – Lệnh Move AutoCAD Mechanical

access_timeTháng Một 5, 2015

Lệnh Move dùng để dời hình một hoặc nhiều đối tượng từ vị trí hiện tại đến một vị trí bất kỳ trên bản vẽ.

Tách rời đa tuyến thành từng phân đoạn – Lệnh Explore AutoCAD Mechanical

access_timeTháng Một 5, 2015

Gọi lệnh Explode bằng các cách sau: Lệnh Explode lần lượt yêu cầu ta chọn các đa tuyến cần tách thành đối tượng đơn Nhấn

Nối các phân đoạn thành đa tuyến – Lệnh Edit Polyline AutoCAD Mechanical

access_timeTháng Một 5, 2015

Gọi lệnh Edit Polyline bằng cách sau: Lệnh Edit Poly line có nhiêu tùy chọn, tuy nhiên để nối các phân đoạn thành đa tuyến

Vát mép các cạnh – Lệnh Chamfer AutoCAD Mechanical

access_timeTháng Một 5, 2015

Lệnh Chamfer giúp ta tạo một đường vát góc tại điểm giao nhau của 2 đoạn thẳng hoặc tại các đỉnh đa tuyến có hai

Vẽ nối tiếp hai đối tượng bởi một cung tròn – Lệnh Fillet AutoCAD Mechanical

access_timeTháng Một 5, 2015

Lệnh Fillet giúp ta vẽ nối tiếp hai đoạn thẳng (hoặc đoạn thẳng với cung tròn hoặc cả hai đều là cung tròn) bởi một

Tạo đối tượng song song – Lệnh Offset AutoCAD Mechanical

access_timeTháng Một 5, 2015

Lệnh Offset dùng để tạo các đối tượng song song theo hướng vuông góc với đối tượng được chọn theo một khoảng cách xác định.

menu
menu