Các phím tắt trong Catia

Các phím tắt trong Catia

Cách sử dụng chuột:
– Click chuột trái: Chọn đối tượng
– Giữ chuột trái: Cho phép kéo đối tượng
– Click nút giữa: Chọn tâm quay đối tượng
– Click trái hai lần liên tiếp: Mở hộp thoại điều chỉnh đối tượng
– Nút giữa: Pan
– Click chuột trái + nút giữa: Room
– Ctrl+Click: Chọn nhiều đối tượng cùng lúc

catia

Một số phím tắt thường dùng:
– ESC: Thoát khỏi lệnh đang dùng.
– F1: Mở trợ giúp.
– SHIFT + F1: Mở chức năng trợ giúp cho đối tượng thanh công cụ
– ALT + F4: Thoát CATIA.
– CRTL + C: Sao chép đối tượng.
– ALT + E: Hiệu chỉnh đối tượng.
– ALT + F: Mở menu file từ thanh công cụ chính.
– ALT + H: Mở menu help từ thanh công cụ chính.
– ALT + I: Mở menu insert từ thanh công cụ chính.
– CRTL + N: Mở trang mới.
– CRTL + S: Lưu tập tin.

F1: Mở trợ giúp (nếu được vài đặt)
Shift + F2: Tắt, mở Specification Tree
F3: Hiện, ẩn Specification Tree
Shift + F3: Chuyển đổi kích hoạt cho vùng đồ họa hay Specification Tree
Alt + F8: Chạy file Macro
Ctrl + F:Search (tìm kieám nhanh)
Ctrl + O: Mở một file có sãn
Ctrl + P:In
Alt + Q: Trình đơn Window
Alt + S: Trình đơn Start
Ctrl + U: Update
Ctrl + V: Paste
Alt + V: Trình đơn View
Ctrl + X: Cut
Ctrl + Y: Repeat
Ctrl + Z:Undo
Del: Delete
Alt + Enter: Properties
Home: Hiển thị đầu cây miêu tả Specification Tree nếu được kích hoạt
End: Hiển thị cuối Specification Tree 
Page Up: Di chuyển Specification Tree lên trên một trang
Page Down: Di chuyển Specification Tree xuống dưới một trang
Ctrl + Page Up:Zoom In
Ctrl + Page Down: Zoom Out
Ctrl + Tab: Chuyển đổi hiển thị các tập tin hiện hành trong trình đơn Window 

menu
menu