Cách tạo bề mặt, surface với lệnh edge surface trong Jdpaint

Dùng để tạo mặt thông qua các đường biên dạng kín.

Các đường biên dạng ở đây là các đường 3D

Để thực hiện trước tiên ta vẽ đường biên dạng

Chọn lệnh line vẽ đường thẳng đi từ 0,0 đến 20,5. Khi chọn lệnh line bạn chỉ cần enter để lấy điểm đầu tại tâm, sau đó nhập 20,5 rồi enter tiếp. sẽ được hình như bên dưới.

 

lenh e 1

 

Dùng 3D line vẽ 1 đường đứng theo phương z, chọn điểm đầu tại cuối đường line vừa vẽ, tọa độ thứ hai thì nhập 20,5,100

lenh e 2

Vẽ 1 đường từ tâm đi ra, rồi nối lên đỉnh z.

Ta dược biên dạng kín trong không gian 3D như hình.

lenh e 3

Chọn lệnh egde surface rồi chọn lần lượt các đường biên dạng ta sẽ được mặt bao.

lenh e 4

menu
menu