Cài đặt phần mềm Abaqus ver 6.7

Thư mục cài đặt ABAQUS 6.7 gồm có hai phần:

Phần 1: Abaqus HTML Documentation

Phần 2: Abaqus Product Installer

 

Phần 1: Abaqus HTML Documentation

 1. Nhấn đúp file setup.exe trong thư mục HTML Documentation để bắt đầu thực hiện cài đặt (hình 1)
 2. Sauk hi nhấn đúp file setup.exe xuất hiện cửa sổ giaỉ nén (hình 2)
 3.  Sau khi hoàn thành giải nén xuất hiện của sổ giao diện như hình dưới, đọc các thong báo trước khi tiếp tục, sau đó nhấn Next sẽ xuất hiện cửa sổ hình 4
 4.  Xem xong phần giới thiệu hình 4, tiếp tục nhấn Next
 5.  Trong cửa sổ hình 5, máy tính tự động đọc nhập tên máy chủ, tên máy chủ trong hướng dẫn này là vuhoanghung, tiếp tục nhấn Next

 6. Tiếp tục xuất hiện cửa sổ lựa chọn 1 trong 3 hạng mục. Lựa chọn ABAQUS web server (recommended), sau đó tiếp tục nhấn Next

 7. Tiếp tục xuất hiện cửa sổ hình 7. Trong phần nhập đường dẫn đến thư mục cài đặt chương trình tự động mặc định là C:\ABAQUS. Nếu bạn chấp nhận mặc định thì nhấn Next để tiếp tục

 8. Nếu trong ổ C chưa tạo thư mục ABAQUS, chương trình sẽ ra thong bào như hình 8, nhấn Yes để tạo thư mục

 9. Trong cửa sở hình 9 tóm tắt một số thông tin trước khi cài đặt như: Tên sản phẩm, thư mục cài đặt đến, Ewb server, dung lượng yêu cầu xấp xỉ 1.3 Gb, trong khi ổ cứng còn 13.5 Gb. Nhấn Install để bắt đầu cài đặt.

 10. Hình 10 thể hiện Abaqus 6.7 HTML Documentation đang trong quá trình cài đặt.
 11.  Sau khi kết thúc quá trình cài đặt, xuất hiện cửa sổ thong báo hoàn thành quá trình cài đặt. Nhấn Done để đóng cửa sổ
 12.  Chú ý: Nếu sau khi kết thúc quá trình cài đặt không xuất hiện cửa sổ hình 11 mà  lại xuất hiện cửa sổ hình 12 tức là quá trình cài đặt không thành công.

 13. Kết thúc quá trình cài đặt Abaqus HTML Documentation

  Phần 2: Cài đặt chương trình chính

 14.  Cài đặt phầm mềm Visual studio 2005 và Comoaq Visual Foetran 6.5.
  Sauk khi kết thúc cài đặt phầm mềm ABAQUS bạn có thể gỡ bỏ hai phần mềm này  nếu không có nhu cầu sử dụng. Nếu không  muốn cài đặt hai phần mềm trên thì làm theo các bước dưới đây

Thiết Lập biến môi trường
Mở System trong Control Panel, xhuất hiện cửa sổ System Properties. Lựa chọn tab Advanced, nhấn Evironment Viriables xuất hiện cửa sổ Evironment Variables như hình vẽ 14


 1. Thiết lập hai biến người dung Adminstrator mới:
  Trong cửa sỗ hình 14, nhấn New trong khung User variables for Adminstrator:
 • Thiết lập biến 1(hình 15):
  Variable name: lib
  Variable value: C:\Programe file\Microsoft Visual Studio\DF98\LIB
 • Thiết lập biến 2 (Hình 16)
  Variable name: include
  Variable Value: C:\Programe file\Microsoft Visual Studio\vc98\INCLUDE
  Sau khi nhập xong các gía trị nhấn OK

      2. Thiết lập biến hệ thống mới:
Trong cửa sổ hình 14, nhấn New trong khung System variables:

Varianle nameLM_License_FILE

Variable value: 27003@hostname

(hostname= tên máy chủ của bạn), mã cổng mạng port của ABAQUS các phiên bản ( như 6.41, 6.51,…) là 27000, nếu mun thống nhất thì sửa ma  cổng trong license.dat; quan tọng là mã cổng trong license.dat và LM_LICENSE_FILE phải là như nhau. Tên máy chủ trong hướng dẫn này là vuhoanghung, sẽ nhập là 27003@vuhoanghung, sau đó nhấn OK để thoát ra ngoài ( xem hình 17)

Nếu không làm bước 14 (cài đặt phần mềm bổ sung) thì tiếp tục  tạo them một biến hệt thống mới như hình 18:

Variable name: path

Variabe value: C:\Programe file\Microsoft Visual Studio\DF98\BIN; C:\Programe file\Microsoft Visual Studio\COMMON\msdev98\BIN

 

16. Quay trở lại mục cài đặt chương trình Abaqus Product Installer hình 19, trong thư mục SHTooERS tìm đế file license.dat

17.  Chọn file license.dat, nhấn chuột phải, lựa chọn mở file bằng Notepad như hình 20

18.  Trong file license.dat vừa mở ở hình 21, thay <pc-name bằng tên máy chủ, tên máy chủ trong hướng dẫn này là vuhoanghung. Sauk hi thay đổi lưu lai và thoát ra ngoài. Sau đó chuyển tạm thời file license.dat đến thư mục C:\ABAQUS
     19.  Bắt đầu tiến hành cài chương trình ABAQUS, quay trở lại thư mục cài đặt chương trình chính Abaqus Product Installer hình 19, nháy đúp file setup.exe để bắt đầu cài đặt, xuất hiện cửa sổ giao diên như hình 22

      20. Sau khi đọc kỹ thôn g báo, nhấn Next để tiếp tục, xuất hiện cửa sổ hình 23

21.Nhấn Next xuất hiện cửa sổ hình 24. Trong cửa số giao diện có thể lựa chọn View installation help nếu thấy cần thiết, còn không thì nhấn Next để tiếp tục
     22. Khi xuất hiện cửa sổ hình 25, lựa chọn cài đặt license, sau đ1o nhấn Next

23. Trong cửa số Abaqus Licensing hình 26, chương trình tự động nhận tên máy tính là vuhoanghung, nhấn Next để tiếp tục

24. Lựa chọn Just install the licensing utilities, sau đó nhấn Next

 

25.  Lựa chọn thư mục cài đặt ABAQUS Licnese, có thể tự do chọn lựa, trong hướng dẫn này sử dụng mặc định C:\ABAQUS, sau đó nhấn Next, xem hình 28

 

26. Hình 29a thể hiện License đang trong quá trìn cài đặt. Sau khi hoàn thành xuất hiện cửa sổ hình 29b, nhấn Done hoàn thành cài đặt License

27. Sau khi nhấn Done xuất hiện cửa sổ hình 30, lúc này không cần đóng cửa sổ, để ở đó và làm một số công việc khác

28.  Chuyển file license.dat đã được chỉnh sửa ở trong thư  mục C:\ABAQUS đến thư ục C:\ABAQUS\License. Trong thư mục License tạo một file trống mới có tên là abaqus.log

Cách tạo fie abaqus.log như sau:

Nhấn phải chuột vào trong cửa sổ thư mục license như hình vẽ, lự chọn New Text Document. Được một file trống có tên là New Text Document.txt như hình 31.

Mở file text vừa tạo bằng cách nhấp đúp liện tục vào file, sau đó lưu file sang một tên khác có tên là abaqus.log như hình 32.

Xóa file New text Document.txt không cần thiết trong thư lục License. Các file có trong thư mục C:\ Abaqus\License thể hiện ở hình 33.

 

tạo một file .txt mới

Tạo một file mới có tên là abaqus.log

Thư mục C:\ABAQUS\License

     29.  Trong thư mục  C:\ Abaqus\License hình 33, nhấp đúp vào file lmtool.exe xuất hiện cửa sổ như hình 34

     30. Nhấn lựa chọn Config Services sẽ chuyển sang cửa sổ hình 35. Trng Servce name chương trình mặc định là FLEXlm Service 1 (tên gọi máy chủ cũng có thể sửa đổi thành tên khác theo yêu cầu của bạn, trong hướng dẫn này đổi tên thành ABAQUS FLEXlm license.dat). Thông qua Browse lần lượt tìm đường dẫn đến file lmgrd.exe, license.dat và abaqus.log, đồng thời lựa chọn User Services và Star Sever at Power Up. Sau đó nhấn Save Service

     31. Tiếp tục trong cửa sổ hình 34 nhấn lựa chọn Start/Stop/Reread sẽ chuyển sang cửa số hình 36, nhấn Start Server, nên góc trái cửa sổ xuất hiện dòng chữ Server Start Successfully, đóng cửa sổ giao diên LMTOOLS

     32. Quay trở lại giao diện cài đăt chính hình 30, lựa chọn Yes, sau đó nhấn Next sẽ xuất hiện cửa sổ hình 37. Trong License server 1 (REQUIRED) nhập 27003@hostname, ở đây nhập 27003@vuhoanghung, sau đó nhấn Next

    33. Chương trình tự động nhập URL của Abaqus documentation, nhấn Next để tiếp tục

     34. Thư mục cài đặt ABAQUS 6.7 Product trong hình 39 có thể tự do lựa chọn, ở đây sử dụng thư mục mặc định C:\ Abaqus. Nhấn Next để tiếp tục

     35. Thư mục làm việc ABAQUS 6. Product trong hình 40 có thể tự do lựa chọn, chuo7gn trình mặc định là X:\abaqus\Temp. Thư mục làm việc có thể chuyển đến ổ đĩa D hoặc E. Nhấn Next để tiếp tục

     36. Sau ki kiểm tra thong tin trước khi cài đặt, nhấn Install để cài đặt

     37. Hình 42 thế hiện phần mềm Abaqus 6.7-1 đang trong quá trình cài đặt.

     38.  Khi quá trình cài đặt hoàn thành sẽ xuất hiện cửa sổ Installation complete như hình

     39. Nhấn Done để hoàn tất quá trình cài đặt

40. Copy tất cả các file trong thư mục SH00TERS\exec đến thư mục C:\ Abaqus\6.7-1\exec

41. Cuối cùng trong menu Start\All Programs\Abaqus 6.7-1 lựa chọn Abaqus Verification, đợi đến khi xuất hiện “Verification procedure complete”. OK!

 

Giao diện phần mềm Abaqus 6.7-1

Theo: hung.kcct@wru.edu.vn

 

 

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

mode_editLeave a response

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *

menu
menu