Chế độ khắc V bit Artcam Pro 9

V Bit Carving

Ví dụ sau thể hiện tùy chọn V Bit Carving.

  • Chọn Create New Model và nhập kích thước X100Y100 với Resolution 2004 x 2004 và Thiết lập Datum ở tâm.
  • Từ top pulldown menus, Chọn Vectors – Import và mở tập tin:-

….\ ArtCAM_Data\Examples2\V-BitCarvingVectors.eps

nh artcam 1

  • Chọn Now để tính toán đường chạy dao.
  • Đừng đóng mẫu biểu.

Đường chạy dao được tính toán tạo ‘V’ shaped recesses nằm trong hoặc ở giữa vectorstext. Độ sâu tối đa của hốc không được giới hạn nhưng dao không thực hiện area clearance tại độ sâu bằng với giá trị Tool Stepdown.

area clearance được loại khỏi nhập giá trị độ cao phù hợp với  Stepdown.

  • Chỉnh sửa Tool Stepdown thành 10.
  • Chọn Now để tính toán đường chạy dao.
  • Đừng đóng mẫu biểu.

nh artcam2

 

Các đường chạy dao đã tạo ra kết quả cuối cùng tương tự, nhưng không thực hiện area clearance tại độ sâu 3mm (tool Stepdown là 10mm)

  • Trong Sequencing, tick chọn ô Limit tool maximum depth và Nhập giá trị Maximum Depth là –5.
  • Chọn Now để tính toán đường chạy dao.

nh artcam3

 

Đường chyaj dao được giới hạn thành maximum depth là –5mm tại vị trí area clearance thực hiện. Tool Stepdown lớn hơn giá trị này tạo 1 dịch chuyển cắt đơn tại các hốc ‘V’ trên độ sâu tối đa được xác định.

 

nh artcam4

 

 

  • Lưu mô hình là:-

D:\users\training\COURSEWORK\ArtCAMPro-Jobs\VbitCarving

http://cachdung.com/sach-thuc-hanh-thiet-ke-mau-co-ban-tren-artcam-pro-9.html

 

menu
menu