Cơ bản Topsolid 2013

Phần tao tác với File

Tương tự như với các phần mềm khác như Open, Save, Save As, và với topsolid khi bạn chưa lưu thì file bạn trên thanh tiêu đề sẽ có dấu *.

Giao diện phần mềm:

toplid a 1

Giao diện làm việc của phần mềm Topsolid khá đầy đủ với các thanh công cụ và thao tác như hình trên.

Application Icon: Vào đây để chọn các thao tác và xuất nhập file

Main Menu: Là thanh menu chính, giúp bạn có thể vào các modul và các lệnh mong muốn

Title Bar: Thanh tiêu đề, thể hiện tên của file sản phẩm mà bạn đang thao tác

Working  Bar: Thanh làm việc hay còn gọi là thanh công cụ, cung cấp các lệnh thực thi cho môi trường thiết kế tương ứng.

 

Tool windows Collapse: nơi bạn vào các cửa số thao tác, nó sẽ chứa các thông tin thao tác cho các ứng dụng khác nhau, thường  là các modul khác nhau, thiết kế, lắp ráp,..

Document window: Đây là mục đồ họa, mục mà bạn thấy các chi tiết thao tác trên đó

Status Bar: Thanh trạng thái, giúp thông báo các thay đổi, thao tác, vị trí con trỏ,.. trên màn hình. Kể cả các thông báo lỗi, gợi ý thao tác, các bước làm việc,..

Anchor windown Tool: Cửa sổ thể hiện thư viện, chi tiết đã làm việc

menu
menu