Gia công NX9_Chọn thiết lập

Lựa chọn thiết lập là nhiệm vụ thứ hai. Việc này sẽ xác định Operation Navigator

và cơ cấu lắp ráp.

Vì chi tiết là khuôn dương:

+ Chọn tab File > New.

chon thiet lap 1

+ Click tab Manufacturing

+ Chọn hệ Millimeters từ danh sách Units.

Có rất nhiều sự lựa chọn cho việc tạo một file gia công như General Setup (dùng chung), Die Mold (gia công khuôn), Turning (gia công tiện), Multi-Axis (gia công nhiều trục), Mill Turn (tiện phay) …

Chi tiết này có biên dạng là một khuôn dương nên ta chọn Die Mold. Click Die Mold (Express).

chon thiet lap 2

Click OK.

Trong thiết lập này:

· Tạo ra một assembly giữa phôi với chi tiết gia công. Điều này cho phép dữ liệu NC được lưu trữ riêng lẽ với các dữ liệu hình học.Tạo ra một chương trình có tên là 1234.
· Tạo một mâm dao với 30 hốc chứa dao.
· Tạo ra một số hình học.
· Tạo ra một số phương pháp gia công (thô, bán tinh, tinh).

Xác định hình học

Xác định hình học là nhiệm vụ thiết lập thứ ba. Bao gồm

· Kiểm tra và chỉnh sửa hệ tọa độ máy
· Xác định mặt phẳng an toàn
· Xác định hình dạng chi tiết
· Xác định hình dạng phôi

chon thiet lap 3

 

menu
menu