Gia công ren bằng dao phay ren trong Catia

Tạo chu trình phay ren vít với dao phay ren vít.

1. Click nút Thread Milling ICon. Hộp thoại hiện ra:

– Geometry Tab Page:

pren 1

2. Chọn Machining Strategy ICon .

pren 2

– Chú ý rằng đường kính của lỗ có sẵn phải lớn hơn đường kính phần Cut của dao phay ren.

– Toolpath của chu trình phay ren sẽ tạo cho dao chuyển động như sau:

pren 3

+ Dao sẽ chuyển động phay cắt ren với tốc độ gia công Machining Feedrate với kiểu di chuyển vừa tịnh tiến xuống phía dưới, vừa xoáy tròn để phay ren từ 1 đến 2.

+ Di chuyển với tốc độ Feedrate người dùng định nghĩa trong phần Macro từ 2 đếm 3 và từ 3 đến 4.

+ Rút dao với tốc độ Retract Feedrate từ 4 đến 5.

3. Click OK để tạo chu trình.

– Mã NC Output cho APT Code như sau:

pren 4

  • Create A Countersinking Operation :

– Tạo chu trình khoét loe miệng, khoét côn miệng, vát mép.

1. Click nút CounterSingking ICon. Hộp thoại hiện ra:

– Geometry Tab Page :

pren 5

– Nhập chiều sâu, đường kính của mép loe. Trong Machining Strategy Tab Page sẽ tuỳ vào lựa chọn kiểu Depth Mode mà sẽ sử dụng một trong 2 thông số này khi gia công.

– Nhập đường kính lỗ có sẵn (Text 15mm trong ICon động).

2. Chọn Machining Strategy ICon :

– Lựa chọn kiểu chiều sâu Depth Mode theo chiều sâu mép vát cần tạo By Distance (Ddist) hoặc theo đường kính miệng mép vát cần tạo By Diameter (Dd).

 

pren 6

– Dao sẽ chuyển động như sau:

+ Di chuyển với tốc độ gia công Machining Feedrate từ 1 đến 2.

+ Dừng Dwell.

+ Gia tăng  tốc độ cắt Finishing Feedrate từ 2 đến 3.

+ Rút dao từ 3 đến 4.

3. Click OK để tạo chu trình.

– Mã NC Output như sau:

 

pren 7

  • Create A Chamfering Two Sides Operation :

– Tạo chu trình vát mép 2 phía.

1. Click nút Chamfering Two Sides ICon. Hộp thoại hiện ra:

pren 8

 

– Geometry Tab Page :

pren 9

2. Chọn Machining Strategy Tab Page :

First Compensation Number được sử dụng cho mép vát trên.

Second Compensation Number được sử dụng cho mép vát bên dưới.

– Dao dịch chuyển trong chu trình như sau:

 

+ Di chuyển với tốc độ gia công Machining Feedrate từ 1 đến 2.

+ Dừng Dwell.

+ Kích hoạt số bù dao thứ 2 (Điểm Output sẽ thay đổi).

+ Di chuyển với tốc độ rút dao từ 2 đến 3.

+ Di chuyển với tốc độ gia công Machining Feedrate từ 3 đến 4.

+ Dừng Dwell.

+ Kích hoạt điểm bù dao thứ nhất.

+ Rút dao từ 4 đến 5.

7. Click OK để tạo chu trình.

NC Output như sau:

pren 10

  • Create A T-Slotting Operation :

– Tạo chu trình xẻ rãnh tròn chữ T.

1. Click nút T-Slotting ICon. Hộp thoại hiện ra:

– Geometry Tab Page :
pren 11

 

 

– Lưu ý. Đường kính D của dao phải nhỏ hơn hoặc bằng đường kính của lỗ có sẵn (Text 40mm trong ICon động như hình trên) để lúc đầu, dao sẽ đi vào lỗ đó. Sau đó dịch trục 1 khoảng nào đó để có thể gia công được rãnh tròn chữ T. Sau đó trục dao sẽ xoay quanh trục lỗ 1 vòng tròn để gia công rãnh tròn chữ T. Chuyển động của dao sẽ nói kỹ hơn trong phần Machining Strategy Tab Page. Cũng cần chú ý nhập thông số của dao và thông số của đường kính rãnh tròn chữ T cho hợp lý.

2. Chọn Machining Strategy Tab Page :

pren 12

– Chuyển động của dao trong chu trình như sau:

+ Di chuyển với tốc độ ăn dao Approach Feedrate từ 1 đến 2.

+ Di chuyển với tốc độ gia công từ 2 đến 3. Sau đó trục chính quay vòng quanh tâm lỗ để gia công rãnh tròn chữ T.

+ Di chuyển trục chính với tốc độ rút dao Retrach từ 3 đến 4, 4 đến 5, sau đó di chuyển lên từ 5 đến 6.

3. Click OK để tạo chu trình gia công.

– Mã NC Output như sau:

 

pren 13

  • Create A Circular Milling Operation :

– Tạo chu trình phay vòng tròn.

1. Click nút Circular Milling ICon. Hộp thoại hiện ra:

– Geometry Tab Page:

pren 14

– Không cần lỗ có sẵn. Dao sẽ ăn từng lớp từ trên xuống và mỗi lớp dao sẽ ăn 1 lượng sau đó ngoáy trục chính để tạo lỗ. Cái này tương tự như trong chu trình Pocket. Lưu ý rằng lỗ cần gia công phải lớn hơn đường kính dao.

2. Chọn Machining Strategy Tab Page :

– Machining Mode: Standard:

pren 15

– Percentage Overlap :

– Dao sẽ di chuyển trong chu trình như sau:

pren 16

+ Tại mỗi lớp ăn theo chiều sâu hoặc chiều thẳng đứng, dao đi từ 1 đến 2 với tốc độ gia công Machining Feedrate.

+ Di chuyển với tốc độ định nghĩa trong Macro từ 2 đến 3, 3 đến 4, 4 đến 2′ (lớp tiếp theo), 2′ đến 3′, từ 3′ đến 4′.

+ Retract với tốc độ Retract Feedrate từ 4′ đến 5′.

– Machining Mode: Helical:

+ Ở kiểu này thì dao sẽ di chuyển theo hình xoắn ốc từ trên xuống.

+ Helix Mode: By Angle/By Pitch.

3. Chọn Macro Tab Page  để nhập các thông số Macro.

4. Click OK để tạo chu trình.

pren 17

menu
menu