Hiệu chỉnh chiều sâu gia công phay solidcam 2013

Final cuts

Tùy chọn này cho phép các bạn có thể chia chiều sâu gia công thành hai vùng:

Lệnh này chỉ có thể sử dụng cho các nguyên công như Profile, Pocket và Contour 3D. Trong nguyên công Contour 3D, the Tool side bắt buộc phải được thiết lập bù sang trái hoặc phải.

Để sử dụng lệnh này, các bạn tick vào phần như hình dưới.

a phaycam2

Hộp thoại Final steps down cho phép các bạn có thể thiết lập thông số của lần cắt cuối cùng.a phaycam3

Khi các bạn nhấp chọn vào Final steps down , tùy chọn này sẽ được sử dụng.

Mục Number of steps dùng để thiết lập số lớp cắt cuối.

Mục Step dùng để thiết lập khoảng cách giữa hai lần cắt.

Khi các bạn sử dụng tùy chọn Final cuts, SolidCAM sẽ sử dụng các thông số này để tính toán chiều sâu cắt với công thức như sau:

Depth – Number of steps * Step down

Để tính toán được chiều sâu cắt tổng thể, máy tính sẽ sử dụng số lớp cắt rồi nhân với chiều sâu mỗi lớp cắt. Để minh họa cho công thức trên, chúng ta có hình như sau:

a phaycam 4

 

menu
menu