Hiệu chỉnh đường chạy dao biên dạng phay solidcam 2013

Start/End Extensionl phaycam 1

Phần này cho phép các bạn có thể thiết lập độ nới rộng của biên dạng được chọn. Các thông số Start và End thiết lập độ dài nới rộng thêm của điểm bắt đầu và kết tục của biên dạng được chọn. Phần nới rộng này sẽ tiếp xúc với biên dạng được chọn tại điểm bắt đầu và điểm kết thúc của biên dạng này.l phaycam 2

Khi các bạn nhập giá trị âm, SolidCAM sẽ rút ngắn biên dạng này lại. Những thông số này có thể được thiết lập bằng việc nhập giá trị vào hay cũng có thể xác định bằng việc nhấp chọn trên chi tiết.

  Với tùy chọn này, biên dạng không phải là biên dạng kín.

Nút Apply to all cho phép các bạn có thể dụng dụng tùy chọn này cho tất cả các biên dạng còn lại.

Modify offsetl phaycam 3

Phần này cho phép các bạn có thể thiết lập độ xê dịch của dao so với  biên dạng gia công.

 

l phaycam 4l phaycam 5

 

SolidCAM cho phép các bạn thiết lập  các thông số trong Modify offset bằng cách nhập một giá trị nào đó hay có thể nhấp chọn trên chi tiết.

Nút Apply to all cho phép các bạn có thể áp dụng tùy chọn này cho tất cả các biên dạng còn lại.

Hướng của độ xê dịch cho biên dạng hở sẽ được xác định theo hướng của biên dạng. Nếu là giá trị dương, thì độ xê dịch sẽ được xác định là nằm bên phải của biên dạng (theo hướng của biên dạng này). Nếu là giá trị âm, thì độ xê dịch sẽ được xác định là nằm bên trái của biên dạng (theo hướng của biên dạng này).l phaycam 6

Với một biên dạng kín, giá trị của độ xê dịch này nếu là giá trị dương thì nó sẽ nằm bên ngoài so với biên dạng này; ngược lại nếu là giá trị âm thì sẽ nằm bên trong biên dạng này.l phaycam 6l phaycam 7

Tùy chọn Take 1/2 from selected offset cho phép các bạn có thể xê dịch biên dạng chỉ bằng một nữa giá trị mà các bạn nhập vào.

Như chi tiết dưới đây, chúng ta cón mộ biên dạng gốc mày đỏ, muốn xê dịch biên dạng này nằm ra giữa mà không biết giá trị chính xác và không có điểm nào ở giữa để nhấp chọn. Thì tùy chọn Take ½ from selected sẽ phát huy tác dụng, các bạn nhấp chọn vào một điểm của đương ngoài như hình, lập tức sẽ xuất hiện một biên dạng ới nằm ở giữa biên dạng gốc và điểm được chọn này.l phaycam 8

Start positionl phaycam 9

Khi các bạn chọn tùy chọn Default , thì điểm bắt đầu sẽ được tự động tính toán và xác định.

Khi các bạn chọn tùy chọn Shift option, các bạn có thể xác định độ chỉnh chuyển của vị trí bắt đầu trên một biên dạng kín. Độ dịch chuyển của điểm bắt đầu này được xác định bằng phần trăm của chiều dài biên dạng này. Các bạn có thể xác định giá trị này bằng cách nhập một giá trị nào đó vào hay cũng có thể nhấp chọn trên chi tiết. Tùy chọn này không áp dụng được cho biên dạng hở.

Nút Apply to all button cho phép các bạn có thể áp dụng tùy chọn này cho tất cả các biên dạng kín trong vùng gia công hiện hành.

Nút Auto next cho phép các bạn có thể thiết lập điểm bắt đầu tiếp theo cho tất cả các biên dạng kím bằng cách nhấp chọn vào một điểm trên chi tiết. Khi tùy chọn này được kích hoạt, biên dạng đầu tiên sẽ tự động sáng lên , cho phép các bạn nhấp chọn một điểm trên nó để làm vị trí bắt đầu. Khi mà điểm này được chọn, SolidCAM sẽ chuyển đến biên dạng kín tiếp theo và các bạn làm tương tự cho đến hết.

Ignore self-intersection on open contours

Nếu biên dạng các bạn chọn có có chỗ giao nhau , SolidCAM phát hiện ra chúng và hiển thị môt thông báo nguy hiểm. Tùy chọn này cho phép các bạn có thể tiếp tục gia công theo biên dạng đã được xác định bất chấp có chỗ giao nhau hay không.

menu
menu