Home Jdpaint Hướng dẫn các lệnh trong JDpaint (phần2)

Hướng dẫn các lệnh trong JDpaint (phần2)

by vinhtu

10.Cách chia đối tượng trong Jdpaint, lệnh Divide

Có hai tùy chọn chính là point divide và Curve divide

Lệnh này dùng để chia đường theo các điểm mà bạn chọn hoặc theo đường cắt.

LENH DIVER 1

Sau khi chọn với tùy chọn Point divide bạn sẽ thấy nó thành các đường riêng rẻ.

LENH DIVER 2

Chọn tùy chọn Curve trim

Vẽ 3 đường sọc và 1 đường ngang như hình dưới, ta sẽ dùng đường ngang cắt qua 3 đường sọc này.

Trước tiên chọn 3 đường sọc

Sau đó chọn lệnh divide, chọn tùy chọn curve divide rồi chọn đường ngang để cắt 3 đường này.

LENH DIVER 3

Sau khi cắt bạn sẽ thấy có các đoạn được tách rời tại vị trí giao.

LENH DIVER 4 LENH DIVER 5

11.Hướng dẫn sử dụng lệnh Extend trong Jdpaint

Dùng để nối dài đường cho trước đến vị trí đường biên giới hạn.

Cũng tương tự như lệnh trim, bạn chọn một hay nhiều biên mà muốn đường này nối dài tới. Nhấp chuột phải để hoàn thành chọn đường biên

Chọn đường thẳng cần nối dài.

lenh ex 1lenh ex 2

Tùy chọn nối  dài theo điểm

Chọn đường cần nối dài

Chọn điểm mà nó cần kéo dài tới.

lenh ex 3 lenh ex 4

Bên dưới là ví dụ về nối dài tới hai biên.

Chọn hai biên như hình.

lenh ex 5

Chọn ba đường cần nối dài, lưu ý là chọn gần biên nào thì nó sẽ nối về bên đó trước.

lenh ex 6 lenh ex 7

Chọn tiếp các phần đường ở trên.

lenh ex 8

Có nhiều tùy chọn nối được dùng.

Với autojoin, khi bạn vẽ nhiều đường nhưng khe hở của chúng rất nhỏ thì dùng tùy chọn này để nối chúng lại.

Default Tùy chọn nối đường mặc định. Phần mềm sẽ tự động tính toán để nối các đường theo các tùy chọn sao cho đảm bảo tối ưu hình học nhất.

Change start Point : Nối các đường bắt cách thay đổi điểm đầu

Change end Point : Nối các đường bắt cách thay đổi điểm cuối.

Add line: thêm một đường thẳng để nối

Add arc, nối dùng cung

Add biezer: Nối dùng đường biezer

lenh jon 1lenh jon 2

Ví dụ về change end pt

lenh jon 3

12.Lệnh Join, tùy chọn nối các đối tượng trong Jdpaint

Có nhiều tùy chọn nối được dùng.

Với autojoin, khi bạn vẽ nhiều đường nhưng khe hở của chúng rất nhỏ thì dùng tùy chọn này để nối chúng lại.

Default Tùy chọn nối đường mặc định. Phần mềm sẽ tự động tính toán để nối các đường theo các tùy chọn sao cho đảm bảo tối ưu hình học nhất.

Change start Point : Nối các đường bắt cách thay đổi điểm đầu

Change end Point : Nối các đường bắt cách thay đổi điểm cuối.

Add line: thêm một đường thẳng để nối

Add arc, nối dùng cung

Add biezer: Nối dùng đường biezer

lenh jon 1lenh jon 2

Ví dụ về change end pt

lenh jon 3

13.Hướng dẫn sử dụng lệnh Offset trong Jdpaint

Dùng để offset các đường đã có thành một hoặc nhiều đường mới theo khoảng cách không đổi.

Với lệnh này cũng có thêm các tùy chọn con là

Delete Orginal: Xóa đường ban đầu đi

Sharp: Offset giữ nguyên hình dạng của đường ban đầu

Round: offset và bo các đường ( bán kính bo cũng chính là khoảng cách offset)

Chamfer Tạo đường vát cho các đường.

Trong ô nhập có Offset Dist là khoảng cách offset.

lenh of 1

Number of steps là số đường cần offset.

Sau khi chọn OK, chọn đường cần offset, phần mềm yêu cầu bạn xác định hướng offset.

lenh of 2

lenh of 3

Kết quả:

Tùy chọn Round.

lenh of 4

Tùy chọn chamfer.

lenh of 5

14.Giới thiệu các tùy chọn lệnh expand trong Jdpaint

Tạo các biên dạng kín từ đường cho trước, ở đây có 3 cách để tạo như hình.

ppp 1 ppp 2

Cuối cùng là tùy chọn cho góc.

Tương tự như lệnh offset, bạn xem ở trên.

ppp 3 ppp 4 ppp 5

Bạn có thể kết hợp endpoints và Corner để có thể cho ra nhiều dạng đường khác nhau.

15.Cách sao chép nhanh đối tượng, lệnh Array on curve trong Jdpaint.

lenh arry 1

Có các tùy chỉnh khi xếp dãy lên đường.

Canh chỉnh các hướng đứng và ngang cho đối tượng.

Nằm trên đường, nằm dưới đường, nằm giữa đường.

Các chế độ hiệu chỉnh, oncurve

Xem các minh họa tương ứng ở dưới.

 

lenh arry 2 lenh arry 3 lenh arry 4 lenh arry 5 lenh arry 6lenh arry 7

Chế độ editing mode.

Hiệu chỉnh các thông số canh chỉnh của đối tượng.

On curve: hiệu chỉnh vị trí của nó trên đường mà nó được xếp dãy, 1 chính là toàn bộ chiều dài đường, 0,5 chính là trung điểm của đường.

 

Tùy chọn on width là tỉ lệ chiều rộng cho đối tượng, nó sẽ tự thu nhỏ hoặc phóng to theo tỉ lệ này.

lenh arry 8

Tỉ lệ theo chiều cao để thay đổi chiều cao của đối tượng.

 

lenh arry 9

Ngoài ra còn có các tùy chỉnh nhỏ.

Reverse Curve dùng để đổi hướng cho đường, khi đó vị trí của đối tượng sẽ thay đổi từ đầu này sang đầu bên kia của đường.

Reverse Shape: Đổi hướng của đối tượng

Delete Original curve Xóa đối tượng gốc

Normal distort: đối xứng đối tượng qua tâm của nó.

16.Hướng dẫn sử dụng lệnh Extrude trong Jdpaint

Có thể tạo biên dạng kín hoặc hở khi đùn.

ext 1

 

Các thông số khi đùn cần quan tâm

Hướng đùn

Khoảng cách

Góc vát

Các tùy chọn thêm là đùn theo hai hướng.

Bịt kín phần trên

Bịt kín phần dưới.

Khi thay dổi góc vát, góc vát dương thì biên dạng sẽ thu nhỏ từ dưới lên.

Góc vát âm thì biên dạng sẽ lớn dần từ dưới lên.

ext 2

 

Tick tùy chọn Cap end.và both side.

 

ext 3 ext 4

 

Mặc định hướng đùn là hướng vuông góc với tiết diện đối tượng

Hướng đùn có thể thay đổi thông qua các giá trị trong ô direction.

Vector chính là hướng lấy từ tâm của tiết diện tới tọa độ mà bạn nhập trong ô này.

 

ext 5

Lệnh tạo ống

Có thể tạo ống đặc bằng cách cho 1 bán kính

ext 6 ext 7 ext 8 ext 9

Tạo ống rỗng bằng cách cho hai bán kính.

Cho chế độ xem về boundary để xem chiều dày tiết diện bên trong.

 

ext 10

17.Cách sử dụng lệnh Revolve trong phần mềm Jdpaint

Lệnh này dùng để tạo các đối tượng tròn xoay

Trình tự thực hiện

Chọn tiết diện

Chọn trục xoay thông qua hai điểm hoặc đường

Chọn hướng xoay, theo quy tác vặn đai ốc.

lenh rove 1

Các thông số cần quan tâm gồm:

Góc bắt đầu

Góc kết thúc

Các giá trị góc xoay này tùy thuộc vào hướng mà bạn chọn ban đầu , nó sẽ xoay góc sao cho chiều tiến là hướng mũi tên bạn chọn.

lenh rove 2 lenh rove 3

 18.Các tùy chọn lệnh loft trong Jdpaint và ứng dụng.

Dùng để tạo nhanh các mặt thông qua tiết diện, có thể chọn không giới hạn số đường.

Lệnh loft khác với lệnh rule là các biên dạng sẽ có mối liên hệ với nhau để đảm bảo mặt đồng nhất và không bị gãy mặt.

Tùy chọn lệnh Rule.

lenh lof 1

 

Tùy chọn cho lệnh Loft

 

Để thực hành ta tạo một đường spline bất kì, sau đó dùng lệnh Move 3D để sao chép các đối tượng này theo không gian 3D.

lenh lof 2

Bạn có thể nhập các giá trị sao cho ta có khoảng cách tương đối giữa các đường sao chép như hình dưới.

lenh lof 3

Chọn lệnh Loft.

Chọn lần lượt các đường. Cứ mỗi lần chọn thì sẽ có một mặt được nối.

lenh lof 4

Tùy chọn closed dùng để nối tạo mặt kín.

lenh lof 5

Ta  thực hành chức nang khác của lệnh loft

Tạo các hình học theo các biên dạng kín.

Để thực hành bạn tạo 1 điểm, và hai đường tròn có tâm tại điểm này.

lenh lof 6

 

Dùng lệnh move 3d để di chuyển đường tròn ở giữa lên 20

Dùng lệnh move 3d để di chuyển đường tròn lớn lên 80

lenh lof 7

Chọn lệnh loft

Chọn lần lượt từng đối tượng, ta sẽ có hình học theo tiết diện đó.

Chọn điểm

Chọn đường tròn thứ 2 ( cách điểm so với z 20)

Chọn đường tròn thứ 3 ( cách điểm so với z 80)

lenh lof 8

Bài viết liên quan