Hướng dẫn sử dụng lệnh Extrude trong Jdpaint

Có thể tạo biên dạng kín hoặc hở khi đùn.

ext 1

 

Các thông số khi đùn cần quan tâm

Hướng đùn

Khoảng cách

Góc vát

Các tùy chọn thêm là đùn theo hai hướng.

Bịt kín phần trên

Bịt kín phần dưới.

Khi thay dổi góc vát, góc vát dương thì biên dạng sẽ thu nhỏ từ dưới lên.

Góc vát âm thì biên dạng sẽ lớn dần từ dưới lên.

ext 2

 

Tick tùy chọn Cap end.và both side.

 

ext 3 ext 4

 

Mặc định hướng đùn là hướng vuông góc với tiết diện đối tượng

Hướng đùn có thể thay đổi thông qua các giá trị trong ô direction.

Vector chính là hướng lấy từ tâm của tiết diện tới tọa độ mà bạn nhập trong ô này.

 

ext 5

Lệnh tạo ống

Có thể tạo ống đặc bằng cách cho 1 bán kính

ext 6 ext 7 ext 8 ext 9

Tạo ống rỗng bằng cách cho hai bán kính.

Cho chế độ xem về boundary để xem chiều dày tiết diện bên trong.

 

ext 10

menu
menu