Liên kết tiếp xúc 3D Contact Creo Parametric 2.0

3D Contact mô phỏng liên kết giữa các phần thân trong dịch chuyển 3D.

3D Contact:

  • Dựa vào các thuộc tính vật liệu thực tế
  • Sử dụng ma sát trượt và tĩnh.

Hình 1 – 3D Contact

3d contac

3D Contact

Sử dụng 3D Contact, bạn có thể mô phỏng liên kết giữa các phần than theo dịch chuyển 3D. Hệ thống bao gồm ma sát trược và tĩnh trong các tính toán, dựa vào các thuoocjt ính vật liệu thực tế như tỉ số của Poisson, mô đun của Young, và một hệ số giảm chấn. Liên kết 3D được xác định từ 1 bề mặt  phân tích chẳng hạn như hình cầu, hình trụ, hoặc bề mặt phẳng cho nhiều bề mặt phân tích khác. Liên kết cũng có thể được xác định từ 1 đỉnh với các bề mặt khác. Liên kết 3D cũng hoạt động trong khi kéo.

Trong Hình 1, 3D contact được sử dụng để mô phỏng việc thả một khối cao su vào một hộp để hình dung sự phản xạ hình khối và phép xoay, và đến phần còn lại

menu
menu