Home Rhinoceros Hướng dẫn sử dụng phần mềm Rhinorecos (phần 2)

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Rhinorecos (phần 2)

by vinhtu

7.Các thanh lệnh chính trong phần vẽ phác

       Point : các tùy chọn với điểm

er1 er2 er3 er4

8.Lệnh Lines Rhino 5 : thao tác với đường thẳnger6 er7 er8 er9 er10 er12 er139.Thanh lệnh Curve trong phần mềm Rhinoceros 5er14 er15 er16 er17

10.Lệnh vẽ hình loxo trong rhinoceros 5

er18 er19

Vẽ lò xo theo một đường cong

Cách vẽ:

– Trong thanh Curve chọn lệnh control poin curve tạo ra đường cong lấy biên dạng

Cong của lò xo.

– Từ thanh công cụ curve  ,kích chọn lệnh Helix,

– Tại dòng nhập lệnher20

chọn AroundCurve

– Nhập bán kính bắt đầu cho lò xo.

Enter xác nhận lệnher21

11.vẽ đường cong conic với phần mềm rhino

re1 re2 re3

12.Lệnh dùng để vẽ đường Hyperbola

Kích chuột vào biểu tượng lệnh trên hình

Trên trục hyperbola ta chọn 1 điểm làm đáy Hyperbola

Kích theo hình vẽ điểm 2 và 3 theo tùy chọn của hình vẽ yêu cầurq1 rq2

13.Các tùy chọn thao tác với đường tròn

 

Nhập lệnh từ dòng nhắc Kích chuột vào thanh công cụ

tq1 tq2 tq3 tq4 tq5 tq6 tq7 tq8 tq9

14.Thanh lệnh ellipse khi thiết kế rhinofa1 fa2 fa3 fa4 fa5 fa6 fa7 fa8 fa9 fa10 fa1115.Thanh lệnh Arc trên rhino

te1 te2 te3 te4 te5 te6 te7 te8 te9 te10 te11 te12

Bài viết liên quan