Sử dụng nhanh phần mềm thiết kế mạch in Altium Design

I. CÁC PHÂN VÙNG LÀM VIỆC TRONG GIAO DIỆN THIẾT KẾ

1.1. Thông tin về phần mềm Altium Designer

Altium Designer là một phần mềm thiết kế tích hợp được phát triển bởi Altium Limited – Canada. Nó bao gồm tất các những công cụ cần thiết cho một bản thiết kế điện tử hoàn thiện, ví dụ như công cụ thiết kế bản vẽ nguyên lý, bản vẽ mạch in, mô phỏng mạch điện, phân tích tín hiệu, môi trường lập trình VHDL, môi trường thiết kế và phát triển hệ thống nhúng FPGA, …
Các phiên bản trước đây của Altium Designer gồm có: DXP2002, DXP2004, Summer 08, Winter 09, Summer10, và mới đây nhất là Altium Designer 10
Giáo trình này được viết dựa trên phiên bản Altium Designer Winter 09 và đề cập tới các vấn đề:
Vẽ mạch nguyên lý (Schematic Design) Vẽ mạch in (PCB Design)
Vẽ và thiết kế thư viện nguyên lý (Schematic Library) Vẽ và thiết kế thư viện chân linh kiện (PCB Library)

Nội dung bài viết có nằm trong khóa học Altium:

Thiết kế mạch điện tử

Thiết kế mạch điện tử với Altium Designer

Sử dụng thành thạo Altium Designer

Thiết kế sơ đồ nguyên lý Schematic đúng tiêu chuẩn

Thực hành làm mạch điện

Quy trình sản xuất và tiêu chuẩn mạch in

1.2. Môi trường vẽ và thiết kế trong Altium Designer

1.2.1. Các vùng và khối chức năng

Hìn h 1.1. Môi trường thiết kế của Altium Designer

Editor: Là khu hiệu chỉnh. Chỉnh sửa các bản vẽ, thiết kế, câu lệnh lập trình. Ứng với mỗi môi trường thì có một Editor riêng
 Môi trường vẽ nguyên lý: Schematic Editor
 Môi trường vẽ mạch in : PCB Editor
 Môi trường vẽ thư viện nguyên lý: Schematic Lib Editor
 Môi trường vẽ thư viện PCB: PCB Lib Editor
Workspace Panels: là vùng chứa các panel chức năng, trợ giúp cho việc thiết kế như: Project, Libraries, Inspector …
Panels Control: là nơi để bật hoặc tắt các panel.

Lưu ý:

Các panel này có thể được tùy chỉnh luôn hiện, ẩn, thả nổi trên vùng thiết kế hoặc tắt đi nếu không cần thiết.
Vị trí gắn các Panel cũng có thể được điều chỉnh trên, dưới, trái, phải khung thiết kế.

Để ghim Panel, ta nhấn vào biểu tượng chiếc ghim trên vùng tiêu đề của Panel

Hìn h 1.2. Ghim Panel thư viện (Library )

Panel không được ghim sẽ tự động được co vào để tiết kiệm không gian thiết kế
Để thay đổi vị trí của panel, ta nhấn và giữ chuột tại tiêu đề của panel (vùng tiêu đề màu xanh) rồi kéo chuột ra vùng thiết kế. Khi này, màn hình sẽ hiện ra các ô vuông tương ứng với các vị trí có thể đặt được panel. Đưa chuột
vào vị trí thích hợp để hoàn tất.

Hìn h 1.3. Các lựa chọn vị trí đặt Panel

Document Bar: Thanh tiêu đề của các tài liệu đang được mở
Menu Bar: Thanh thực đơn.
Với mỗi môi trường khác nhau thì số lượng Menu sẽ thay đổi để phù hợp với môi trường đó.

Lưu ý:

Các lệnh trong các Menu có thể được thực hiện bằng phím tắt thông qua các kí tự gạch chân tại Menu tương ứng
Ví dụ:

Muốn tạo một bản vẽ nguyên lý mới, ta có thể nhấn: F N S (hình 1.3.4)

N hấn cá c c hữ cái tư ơng ứ ng với chữ gạ ch ch ân tr ên m enu để thự c hi ện l ện h tắt

Tool Bar: Thanh công cụ
Chứa các công cụ thường sử dụng trong từng môi trường vẽ và thiết kế

1.2.2. Các môi trường thiết kế trong Altium Designer

Altium Designer chia làm 4 môi trường vẽ và thiết kế độc lập nhau:

 Schematic Editor: Môi trường vẽ và thiết kế mạch nguyên lý

 

Hìn h 1.5. Môi t rư ờn g v ẽ v à thi ết kế ngu y ên lý (S ch emati c Editor )

 PCB Editor: Môi trường vẽ và thiết kế mạch in\

Hìn h 1.6. Môi t rư ờn g v ẽ v à thi ết kế mạ ch i n (PC B E ditor )

SCH Library Editor: Môi trường vẽ và thiết kế thư viện linh kiện nguyên lý

Hìn h 1.7. Môi t rư ờn g v ẽ v à thi ết kế thư vi ệ n linh ki ện n gu yên lý (SC H L i brar y
Editor )
PCB Library Editor: Môi trường vẽ và thiết kế hình dạng và chân linh kiện

Hìn h 1.8. Môi t rư ờn g v ẽ v à thi ết kế c hân li nh ki ện

1.3. Altium Designer Project

Project là thành phần cơ bản và bắt buộc của mọi thiết kế trong Altium Designer. Project liên kết tất cả các thành phần trong thiết kế với nhau, bao gồm các bản thiết kế sơ đồ nguyên lý, thiết kế PCB, danh sách các đường kết nối (netlists), các thư viện ….
Có 6 loại Project:

 PCB Projects: Project mạch in, quản lý các tài liệu liên quan đến vẽ và thiết kế mạch in (bản vẽ nguyên lý, bản vẽ mạch in, danh sách linh kiện …)
 FPGA Projects: Quản lý các bản vẽ, các công cụ lập trình FPGA
 Core Projects: Quản lý các tài liệu liên quan đến lập trình và thiết kế lõi
 Embedded Projects: Quản lý các tài liệu liên quan đến lập trình nhúng
 Script Projects: Quản lý các tài liệu liên quan đến mã lệnh
 Integrated Library: Quản lý các tài liệu thiết kế thư viện (thư viện linh kiện nguyên lý, thư viện chân linh kiện, thư viện linh kiện 3D)
Trong giáo trình này, chúng ta sẽ đề cập tới 2 loại Project phục vụ cho việc vẽ và thiết kế các mạch điện tử ứng dụng là: PCB Project và Integrated Library
1.4. Workspace Panel

Ngoài ưu điểm là giao diện thân thiện, hệ thống phím tắt phong phú, tiện lợi, Altium Designer còn cung cấp một hệ thống các Panel chức năng mạnh mẽ, hỗ trợ rất tốt cho người thiết kế.
Tùy từng môi trường thiết kế mà hệ thống Panel có sự thay đổi về số lượng và chức năng.
Một số Panel thường dùng trong quá trình thiết kế mạch dùng Altium Designer

 Panel Library:
Liệt kê các thư viện đã được cài đặt vào môi trường thiết (SCH, PCB) Cho phép chọn, kéo thả linh kiện ra môi trường thiết kế (SCH, PCB)

Hìn h 1.9. Pan el L ibr ary
 Panel Inspector:
Tùy vào môi trường thiết kế mà có những tên gọi khác nhau
 SCH Inspector: Dùng trong Schematic Editor

Hìn h 1.10. C ác thuộ c tính của nhó m đi ện t rở đư ợc hi ển thị tron g pan el SC H Insp e ctor

 PCB Inspector: Dùng trong Schematic Editor

Hìn h 1.11. C ác thuộ c tính của hai l ỗ c hân l inh ki ện L ED 2 đư ợ c h iển th ị tron g panel PC B In spe cto r
 SCHLIB Inspector: Dùng trong Schematic Library Editor

Hìn h 1.12. C ác thuộ c tính của ch ân lin h ki ện n gu yên lý đư ợ c hi ể n thị tr ong panel SC HL IB Ins pe c tor

 PCBLIB Inspector: Dùng trong PCB Library Editor

Hìn h 1.13. C ác thuộ c tính của hai châ n t ụ điện đư ợ c hi ển t hị tro ng pa nel PC BL IB In sp ecto r

Inspector sẽ liệt kê các thuộc tính của đối tượng hoặc các thuộc tính chung nhất của nhóm đối tượng được chọn như tọa độ, kích thước, tên, màu
đường, ….và cho phép chỉnh sửa các thông số của đối tượng hay nhóm đối tượng đó
 Panel Clipboard:
Cho phép lưu trữ, và sử dụng lại những đối tượng hay nhóm đối tượng trong Clipboard (thực hiện lệnh sao chép – Copy)

Các thành phần trong Panel sẽ mất đi khi tắt chương trình Altium Designer

Hìn h 1.14. Pan el C li pboard

 Panel Snippets:
Cho phép tạo và lưu trữ các khối mạch mẫu để sử dụng cho những mạch sau này.
Các thành phần trong Snippets được lưu trữ trong thư mục riêng do người thiết kế quy định, nên sẽ không bị mất đi khi tắt chương trình Pan el Sni ppets

 Panel SCH Library: Dùng trong Schematic Library Editor, chứa danh sách các linh kiện nguyên lý trong thư viện

Hìn h 1.16. C ác linh k iện đư ợc liệt k ê tr ong Pan el SC H L ibr ary

 Panel PCB Library: Dùng trong PCB Library Editor, chứa danh sách các linh kiện PCB trong thư viện

Hìn h 1.17. T ên linh k iện PC B đư ợc liệt k ê t rong p an el Pa nel PC B L ibrar y
 Các Panel khác: Sẽ được đề cập chi tiết trong các bài tiếp theo

1.5. Bảng thiết lập hệ thống (Preferences)

Altium Designer cung cấp các thiết lập khác nhau trong các môi trường thiết kế khác nhau thông qua Document Options. Bên cạnh đó còn cung cấp thiết lập cho toàn bộ hệ thống của phần mềm thông qua Preferences
Đề truy cập vào Preferences, chọn menu DXP > Preferences…

Hìn h 1.18. B ản g th i ế t l ập h ệ th ốn g Pr ef er en c es

Bảng được chia làm các thư mục con, chứa các thiết lập cho hệ thống (System)
và các môi trường thiết kế khác nhau (Schematic, PCB Editor, FPGA…)

Tùy vào từng trường hợp cụ thể mà chúng ta sẽ thiết lập các thông số trong đây

Sponsor

Lập trình ARM STM32

Lập trình ARM STM32

Tổng quan về vi điều khiển 8bit và 32 bit

Hiểu rõ cấu trúc thanh ghi STM32

Lập trình thành thạo IO, PWM, ADC…

Thiết kế mạch nguyên lý Schematic

Internet of Things

Internet of Thingks

Tổng quan về IoT

Xây dựng dự án

Phân tích thiết kế – chọn giải pháp

Thành thạo lập trình ESP8266

 

 

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

mode_editLeave a response

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *

menu
menu