Tag "Creo Parametric"

Lập đồ thị kết quả đo Creo Parametric 2.0

access_timeTháng Năm 11, 2015

Bạn có thể vẽ đồ thị đo phân tích để giúp bạn hiểu và đánh giá các cơ cấu của bạn. MeasureResultsDialogBox: GraphType Measures ResultSet

Đánh giá kết quả phân tích bằng mũi tên Creo Parametric 2.0

access_timeTháng Năm 11, 2015

Hiển thị mũi tên cho phép bạn tự động đánh giá tải trọng tương đối về cơ cấu khi nó được hiệu chỉnh. Hiển thị

Cấu hình kết quả chiếu mô phỏng Creo Parametric 2.0

access_timeTháng Năm 11, 2015

Sử dụng các công cụ Playback để chạy, khôi phục, cấu hình, xuất, và lưu kết quả phân tích. PlaybackAnalyses: Play Restore Save MovieScheduleTab: Display

Đánh giá kết quả phát lại va chạm Creo Parametric 2.0

access_timeTháng Năm 11, 2015

Bạn có thể đánh giá kết quả phát lại để tìm phân tích va chạm của thiết kế cơ cấu. Các thiết lập phát hiện

Chạy phân tích cơ cấu Creo Parametric 2.0

access_timeTháng Năm 11, 2015

Chạy một phân tích cơ cấu để animate các kết quả, lưu kết quả, và kiểm tra va chạm. Ta chạy phân tích để: Mô

Hiểu về quá ràng buộc và bậc tự do Creo Parametric 2.0

access_timeTháng Năm 11, 2015

Bạn phải xem xét bậc tự do và bất kỳ sự dư thừa nào trong cơ cấu để chạy một cách chính xác mô phỏng

Tạo phép đo Creo Parametric 2.0

access_timeTháng Năm 11, 2015

  Tạo các biện pháp phân tích để đánh giá và xác minh cơ cấu của bạn. Measure : Position,Velocity,andAcceleration ConnectionReaction,NetLoad, andLoadcellReaction Impact andImpulse System

Khai báo giá trị đầu vào phân tích Creo Parametric 2.0

access_timeTháng Năm 11, 2015

Sử dụng cấu hình ban đầu để xác định vị trí bắt đầu của cơ cấu trong một phân tích. Initial Configurations: Current Screen Snapshot

Cấu hình phân tích cân bằng lực Creo Parametric 2.0

access_timeTháng Năm 11, 2015

Phân tích Cân bằng lực cho phép bạn xác định các lực cần thiết để giữ cho cơ cấu của bạn cố định trong một

Cấu hình phân tích tĩnh Creo Parametric 2.0

access_timeTháng Năm 11, 2015

Phân tích tĩnh cho phép bạnxác định trạng thái nghỉ của cơ cấu khi nó phụ thuộc vào lực. StaticAnalysis: Tìm trạng thái nghỉ. Tốc

menu
menu