Tạo khớp nối bánh răng động Creo Parametric 2.0

Tạo nhiều loại khớp nối truyền động chung

  • Các loại

– Spur

– Bevel

– Rack and Pinion

– Worm

  • CDacs thuộc tính truyền động

– Pitch Diameter

– Pressure Angle

– Helix Angle

– Bevel Angle

– Screw Angle


brang dong 1

Hình 1 – Cặp bánh răng trụ nghiêng

brang dong 3

Hình 2 – Cặp bánh răng côn

brang dong 4

Hình 3 – Trục vít và bánh vít

brang dong 5

Hình 4 – Bánh răng và thanh răng

 

 Tạo khớp nối bánh răng động  

 

Bạn có thể tạo khớp nối bánh răng ở chế độ Mechanism sử dụng các góc răng để xác định các thuộc tính dịch chuyển. Các thuộc tính như đường kính bước, góc nghiệng, góc xoắn, côn, góc nghiệng trục vít được sử dụng để tính toán chuyển động, cũng như phân tích động học và truyền động.

Phân tích động bao gồm các lực phản ứng dựa vào hình học của răng tại vị trí mà đường kính pitch phù hợp. Hệ thống này có thể tự động tính toán đường kính bước và góc côn.

Ví dụ về 4 loại bánh răng động:

• Spur – 2 meshing gears quay trên các trục song song.

• Bevel –bánh răng chuyền điều khiển bánh  răng đỉnh trên các trục vuông góc.

• Rack and Pinion –pinion gear chia lưới với một thiết bị giá đỡ trượt.

• Worm – trục vít quay 1 bánh răng chuyền trên các trục vuông góc.

Các bánh răng động cũng có nhiều thuộc tính mà bạn có thể xác định:

• Pitch Diameter – Xác định đường kính pitch cho bánh răng đầu tiên trong cặp, và đường kính pitch tương đương được tính toán tự động. bạn cũng có thể Sử dụng tùy chọn User Defined để nhập giá trị hoặc tỉ số  một cách thủ công.

• Pressure Angle – 1 góc áp suất bánh răng cho tất cả các loại bánh răng.

• Helix Angle – 1 bánh răng góc xoắn ốc cho Spur, Bevel, and Rack và bánh răng chuyền.

• Bevel Angle – được xác định tự động cho Bevel Gears dựa vào hình học.

• Screw Angle – xác định góc screw angle cho bánh răng trục vít.

• Icon Location – xác định 1 mặt phẳng để hiển thị và tính toán khớp nối truyền động.

menu
menu