Tạo nhanh bản vẽ 2D với Creo Parametric

Chọn New-> Drawing  -> ok

Tại Default Model: chọn Browse, duyệt đến đối tượng.

Tại Speccify Template chọn use tem plate

Tại Template chọn khổ giấy

2dcreo1 2dcreo2 2dcreo3

Tạo khung tên cho bản vẽ

Chọn  2dcreo4tại tab Table

2dcreo5 2dcreo6

Click vào hình chiếu trên bản vẽ, xuất hiện hộp thoại Drawing View

2dcreo7

Tại Model view names, chọn các tùy chọn tương ứng mặt phẳng chiếu của đối tượng,  àApply

Tại mục Section, Click chọn 2D cross-section để tạo mặt cắt cho đối tượng.

2dcreo8

Sau khi chọn 2D cross-section Clikc chọn dấu +

2dcreo9

Đặt tên mặt cắt tại tab Name -> apply -> ok

2dcreo10

Để tắt hiển thị đường biển diễn nét khuất, ta chọn mục View Display

Tại Display style, chọn No Hidden

Tangent edges display style: chọn default

2dcreo112dcreo12

 

Để tạo kích thước lên bản vẽ, Click chọn hình chiếu, chuột phải chọn Dimension – New References. Click chọn 2 điểm cần thể hiện kích thước

2dcreo13

Để thể hiện dung sai, click đúp vào kích thước , xuất hiện hộp thoại

2dcreo14

Chọn Plus – Minus tại mục Tolerance ->nhập giới hạn-> OK

Để Save file chọn Save as

Chọn dịnh dạng tại Type -> Ok
2dcreo15

menu
menu