Thiết lập thông sô phay mặt đầu phay solidcam 2013

Phần Technology

Phần này cho phép các bạn có thể thiết lập được các thông số công nghệ của nguyên công phay mặt đầu.

Technologys phaycam 6

SolidCAM cung cấp cho các bạn các cách thực hiện chạy dao trong nguyên công phay mặt đầu:

·         Hatch

Quá trình gia công sẽ chạy theo dạng lưới các đường thẳng.

·         Contour

Quá trình gia công sẽ chạy theo dạng các đường biên dạng cách đều.

·         One pass

Quá trình gia công sẽ chạy theo từng đường pass một.

·         Auto

Quá trình gia công sẽ chạy ngẫu nhiên trong các lựa chọn trên.

menu
menu