TopSolid

Cải tiến của nút Add to cutting-up:

access_timeTháng Chín 6, 2014

situation of Cutting-up là liên kết của mỗi chi tiết: một chi tiết không tự cắt thì luôn không cắt, cho đến khi chọn cutting-up.

Cải tiến định nghĩa chi tiết. topsolid

access_timeTháng Chín 6, 2014

Khi bạn xác định một chi tiết, khung cutting-up hiện nay liên quan đến các trục được chọn. Sử dụng các khung hình liên kết

Giới hạn độ dày của tiết diện cuối topsild

access_timeTháng Chín 6, 2014

Hai tùy chọn mới có sẵn cho hoạt động Thicken to limit his extremities đề cập đến tiết diện, bởi chế độ miter cut hoặc

Dự án có các rãnh và các hoạt động khoan vào chi tiết gốc

access_timeTháng Chín 6, 2014

Chi tiết bỏ gấp có khoan và các điểm bắt đầu / kết thúc cho phép gia công trên một chi tiết bỏ gấp.  

Thickness: tạo độ dày cho gỗ topsolid

access_timeTháng Chín 6, 2014

Neutral fiber coefficient: Cho phép quản lý các khoảng cách giữa neutral fiber và mặt bỏ gấp với giá trị đầu vào. Neutral fiber là

Gia công theo định nghĩa người dùng topsolid

access_timeTháng Chín 6, 2014

Từ bây giờ có thể xác định gia công sử dụng như một quá trình thành phần. Các gia công người dùng cho phép xác

Khi chỉnh sửa tiết diện topsolid

access_timeTháng Chín 6, 2014

ok] I COMPONENT I [reset] ¡TEMPLATE I [ADD/REMOVE CURVES [ Key point= [pTj Rotation angle: [ëwMjf           Cut= Mitre cut          – [>>] OK: Cho phép bạn

Extruded component on profile topsolid

access_timeTháng Chín 6, 2014

Khi chèn thành phần ép đùn, chức năng mới này cho phép bạn trực tiếp tạo tiết diện, và đặc biệt là tiết diện được

Distribution parameter: cho phép chỉnh sửa thông số distribution

access_timeTháng Chín 6, 2014

Reset: thiết lập lại giá trị distribution mặc định. Component: Cho phép bạn thay đổi các mô hình thành phần. Trong các tùy chọn nâng

Propagation driver topsolid

access_timeTháng Chín 6, 2014

Bây giờ có thể để xác định propagation như một trình điều khiển. Tùy chọn này cho phép bạn chỉnh sửa mẫu lặp lại, ví

menu
menu