Ý nghĩa và tùy chọn chiều sâu cắt khỏa mặt phay solidcam 2013

Tùy chọn này cho phép các bạn có thể nối liền các đường chạy dao thành các đường zíc-zắc thẳng đứng. Khi bắt đầu đường chạy dao, dao sẽ di thẳng chuyển xuống lắt cắt tiếp theo và sẽ bắt đầu gia công ngay tại điểm đó.

 

  • Khi các bạn chọn tùy chọn Zigzag  cho mục Cutting direction và One way cho mục Depth cutting type, dao sẽ bắt đầu gia công theo theo kiểu zíc-zắc cho lớp cắt đầu tiên, khi đã hoàn thành lớp cắt đầu tiên, dao sẽ trở về vị trí ban đầu của lớp cắt đầu tiên rồi đi xuống một đoạn, bắt đầu chạy lớp cắt tiếp theo cùng kiểu với lớp cắt trước đó. Tương tự cho các lớp cắt còn lại cho đến khi gia công xong một chi tiết nào đó.g phaycam 1
  • Khi các bạn chọn tùy chọn Zigzag  cho mục Cutting direction và Zigzag cho mục Depth cutting type, dao sẽ bắt đầu gia công theo kiểu zíc-zắc cho lớp cắt đầu tiên, khi đã hoàn thành lớp cắt đầu tiên, dao sẽ ở ngay tại điểm cuối cùng của lớp cắt đó, sau đó đi xuống một đoạn, bắt đầu chạy lớp cắt tiếp theo với hướng ngược lại so với lớp cắt trước đó. Tương tự cho các lớp cắt còn lại cho đến khi gia xong một chi tiết nào đó.g phaycam 2
  • Khi các bạn chọn tùy chọn One way  cho mục Cutting direction và One way cho mục Depth cutting type, dao sẽ bắt đầu gia công theo đường thẳng từ đầu cho đến cuối của đường chạy dao. Sau đó dao sẽ di chuyển theo đường chéo đến vị trí số hai rồi tiếp tục gia công như lần gia công trước, tương tự như vậy cho đến khi hoàn hoàn thành lớp cắt đầu tiên. Đến lớp cắt thứ hai, dao sẽ trở về vị trí ban đầu rồi đi xuống một đoạn, tiếp tục gia công tương tự như lớp cắt đầu tiên. Tương tự cho các lớp cắt con lại cho đến khi gia công xong một chi tiết nào đót.

 

g phaycam 3

  • Khi các bạn chọn tùy chọn One way  cho mục Cutting direction và Zigzag cho mục Depth cutting type, dao sẽ bắt đầu gia công  giống như với trường hợp trên. Chỉ khác ở chỗ là tới lớp cắt tiếp theo, dao sẽ không trở về vị trì ban đầu nữa mà thay vào đó, dao sẽ ở ngay tại điểm kết thúc của lớp cắt đầu tiên rồi đi xuống một đoạn, tiếp tục gia công theo hướng ngược lại. Tương tự cho các lớp cắt còn lại cho đến khi gia công xong một chi tiết nào đó.g phaycam4

Reverse tool path

Hộp kiểm Reverse cho phép các bạn có thể đảo ngược lại hướng chạy dao. Khi các bạn tick vào hộp kiểm này, thì đường chạy sao sẽ được đổi chiều ngược lại.

 g phaycam 5

vPhần Link

Phần này cho phép các bạn có thể thiêt lập các thông số của việc vào dao hay thoát dao trong quá trình gia công.

Ramping

Giá trị này sẽ không thể sử dụng được trong nguyên công phay mắt đầu.

Lead in

Giá trị này sẽ tùy chỉnh các kiểu chuyển động của dao khi bắt đầu gia công vào vật liệu.

Lead out

Giá trị này sẽ tùy chỉnh các kiểu chuyển động của dao khi bắt đầu thoát ra khỏi vật liệu.

menu
menu